Koop appartement – De notaris aan het woord

Bijdrage van notariskantoor IJsseloevers

De koop van een appartement is wat anders dan de koop van een woning. Bij de koop van een woning wordt uw eigenaar en gebruiker van de woning. Bij de koop van een appartement wordt u mede-eigenaar van het gehele gebouw, waarin het appartement zich bevindt en exclusief gebruiker van het appartement. Omdat de bewoners van de appartementen allemaal mede-eigenaren van het gebouw zijn, moeten er allerlei regels worden afgesproken, zoals voor groot onderhoud. De regels die gelden zijn vastgelegd in de notariële akte van splitsing. In deze akte is meestal een modelreglement van toepassing verklaard, waarin allerlei verplichtingen voor de eigenaren van de appartementen zijn opgenomen. In de akte van splitsing is ook een vereniging van eigenaren opgericht. Indien u een appartement koopt, wordt u zodra u het appartement in eigendom hebt verkregen automatisch lid van deze vereniging. Deze vereniging heeft vaak ook een huishoudelijk reglement vastgesteld. Daaraan bent u als eigenaar ook gebonden.

De Vereniging van eigenaren is verantwoordelijk voor het gebouw. Om het groot onderhoud aan het gebouw te kunnen plegen is geld nodig. Als het goed is heeft de Vereniging van eigenaren daarvoor geld gereserveerd. Dat geld hebben de leden van de vereniging in voorbije jaren aan de Vereniging van eigenaren betaald. Het gebeurt echter nog wel eens – vooral bij kleine verenigingen met slechte enkele leden – dat niet is gespaard voor het groot onderhoud. Dan kunt u als koper voor onaangename verrassingen komen te staan.

Het advies is dan ook om indien u van plan bent een appartement te kopen de navolgende stukken te raadplegen:
– de akte van splitsing;
– het van toepassing verklaarde modelreglement;
– het huishoudelijk reglement;
– de balans en exploitatierekening van het afgelopen boekjaar;
– de begroting van het lopende boekjaar en zo mogelijk van het komende boekjaar.

Als het goed is heeft de verkoper deze stukken, anders kunt u ze opvragen bij de administrateur van de vereniging van eigenaren. Soms is dat één van de eigenaren, soms een extern administratiekantoor. Bovendien is het verstandig om te informeren of de Vereniging van eigenaren heeft besloten om de komende jaren groot onderhoud te laten plagen plegen of ingrijpende renovaties te laten doen en zo ja, of dit nog gevolgen voor u als koper heeft (bijvoorbeeld extra bijdragen). Het advies is om de verslagen van de vereniging van eigenaren gedurende de laatste drie jaren op te vragen, zodat u een goed beeld krijgt van wat er zoal in de Vereniging van eigenaren gebeurd.

Hebt u nog vragen of is er bij u behoefte aan een informatief gesprek. Bel het hieronder vermelde telefoonnummer of bezoek onze website: www.ijsseloevers.nl
logo IJsseloevers

Ons kantoor houdt (in overleg) lezingen voor uw vereniging, ouderenbond enz. Gebruikelijke onderwerpen zijn Erfrecht, AWBZ, testamenten/levenstestamenten/volmachten. Bel ons voor meer informatie. Adres: Burgemeester van Engelenweg 65, 8271 AL IJsselmuiden
Telefoon:038 332 5555

AVONDOPENSTELLING OP AFSPRAAK.