Grondbedrijf Kampen reserveert geld voor de toekomst

Bypass - Piet Harms
Foto: Piet Harms

De gemeente Kampen reserveert 6,3 miljoen euro voor het grondbedrijf om eventuele tekorten in de toekomst op te kunnen vangen. Herziening van de grondexploitaties, hertaxaties van gronden en winst op grondexploitaties leiden tot deze reservering. Deze reservering kan binnen de middelen van het grondbedrijf gerealiseerd worden.

Grondexploitaties
Het college van B&W heeft de lopende grondexploitaties geactualiseerd. In het oog springen daarbij de reserveringen die gemaakt worden voor de grondexploitaties Koekoekspolder en IJsseldelta Zuid. Dit gebeurt vanwege veranderende marktomstandigheden. Daarnaast zijn er middelen vrijgekomen, onder andere uit de grondexploitatie Bedrijventerrein N50, die toegevoegd worden aan de reserve van het grondbedrijf.

Woonafspraken en taxaties
Vanwege de woonafspraken ‘Woningmarkt in balans’ worden de komende 10 jaar minder woningen gebouwd in de gemeente Kampen. Het nadelig effect hiervan is verwerkt. Ook de voorraad gemeentelijke gronden is opnieuw getaxeerd waardoor er een reservering nodig is.

Bovengenoemde zaken leiden tot een reservering van 6,3 miljoen euro voor het grondbedrijf. De algemene reserve van het grondbedrijf bedraagt na deze reservering per 31 december 2015 2,5 miljoen euro.
De verwachting is dat de algemene reserve van het grondbedrijf de komende jaren voldoende is om eventuele risico’s te kunnen opvangen. Dit betekent dat er nu geen geld uit de algemene middelen toegevoegd hoeft te worden. In totaal is er nu circa 51 miljoen euro gereserveerd om mogelijke toekomstige verliezen te kunnen afdekken.

De raad buigt zich in juni over de benodigde afboeking van 6,3 miljoen euro.

Het grondbedrijf van de gemeente richt zich op het beheer van gemeentelijke gronden en de kaveluitgifte voor woningbouw, bedrijventerreinen, haven en glastuinbouw.