Inspraak op concept verordeningen Sociaal Domein

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en passende zorg aan inwoners op het gebied van werk en inkomen, zorg, welzijn, opvoeding en jeugdzorg. In voorbereiding hierop heeft het college van B&W een aantal verordeningen vrijgegeven voor inspraak. Inwoners, cliënten, zorgaanbieders en bedrijven kunnen hierop reageren. Het is de eerste stap naar de definitieve verordeningen.

Sociaal DomeinDe basis voor de conceptverordeningen zijn de uitgangspunten van het Kamper Kompas. Dit is het nieuwe ondersteuningsmodel dat de gemeente samen met alle betrokkenen heeft ontwikkeld. In het Kamper Kompas hebben zij aangegeven hoe zij het nieuwe zorgstelsel willen organiseren om zo de nieuwe taken goed uit te kunnen voeren. Accent hierbij ligt op preventie, maatwerk en een integrale aanpak (één huishouden, één plan); met als uitgangspunt: de inwoner aan het roer.

De verordeningen zijn een lokale invulling van de nieuwe wetten en geven regels over bijvoorbeeld de toegang tot ondersteuning en zorg, het aanbod, de beoordeling van de ondersteuningsbehoefte en de voorwaarden voor toekenning van een voorziening of hulp. Ook staan in de verordeningen regels over bijvoorbeeld eigen bijdragen, persoonsgebonden budgetten, toezicht op oneigenlijk gebruik, inspraak en klachtenbehandeling.

Reageren tot 16 oktober
De gemeente ontvangt graag reacties van inwoners, cliënten, zorgaanbieders en bedrijven op de conceptverordeningen. Tot en met 16 oktober kan iedereen een inspraakreactie indienen. Alle reacties worden verzameld en vervolgens bepaalt de gemeente of en hoe de verordeningen aangepast worden. De gemeenteraad van Kampen neemt in december een besluit over de definitieve verordeningen. Dan stelt de raad ook de nieuwe beleidsplannen Wmo, Jeugdzorg en Participatie vast. De verordeningen gaan in op 1 januari 2015.

De conceptverordeningen liggen vanaf 10 september tijdens kantooruren ter inzage in het stadhuis, Burgemeester Berghuisplein 1 in Kampen en zijn daarnaast te vinden op de projectsite www.kampen.nl/kamperkracht’ (onder documenten) van de gemeente Kampen.
U kunt reageren via het college van B&W. Dit kan schriftelijke via stadhuis Kampen, postbus 5009, 8260 GA Kampen t.a.v. Wilma Mollema of per e-mail via info@kampen.nl t.a.v. Wilma Mollema o.v.v. “reactie conceptverordeningen sociaal domein”.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*