Interview TC Go-Ahead Kampen

De Technische Commissie (TC) senioren bestaat momenteel uit Gerrit Hamer (voorzitter), Han Kettenis (penningmeester), Bob de Jong (secretaris) en Henk Nieuwenhuis (hoofd opleidingen). Zij zijn m.i.v. het seizoen 2021-2022 enthousiast ingestapt en stellen zich even voor:

– Gerrit Hamer: Woont in Kampen, getrouwd met Jenny, 3 zoons, 15 jaar gespeeld bij GAK in 1e en 2e selectie en heeft 28 jaar als trainer coach en technisch coördinator gewerkt bij clubs als Asv Dronten, Go Ahead Kampen, IJVV, WHC en SV Zalk.

– Han Kettenis: Woont in Kampen met zijn vrouw Jacqueline en zoon van 17, die ook voetbalt bij GAK. Is in 2012 bij GAK begonnen om jeugd teams van de lagere elftallen binnen Go Ahead gaan trainen. Dat doet hij trouwens nog steeds met heel veel plezier. De redenen om zich in te zetten als trainer voor lagere teams komt omdat ik vind dat jongeren veel aan sport moeten doen en daarmee op jongere leeftijd daarmee op een leuke manier mee moeten beginnen.

– Bob de Jong: Is in Kampen komen te wonen en in 1972 lid geworden van GAK. Vanaf 1974 tot heden is hij actief binnen de club in verschillende functies.

– Henk Nieuwenhuis: Is nu voor het zesde jaar lid van de technische commissie van GAK. Hij woont in IJsselmuiden, getrouwd met Netty, heeft 2 dochters, die samen drie kinderen hebben. Heeft 18 jaar in het 1e team van Dos Kampen gespeeld en heeft 25 jaar 1e teams in de regio getraind. Zijn functie is officieel hoofd opleiding, maar de rol die hij vervult, is meer die van technisch coördinator. die zich bezighoudt met de teams en trainers van onder de 17/1, 19/1, de beloften en het 1e team. Verder is hij vaak als assistent aanwezig bij trainingen van de genoemde teams of verzorgt de training wanneer de hoofdtrainer verhinderd is. Verder organiseert hij wedstrijden voor onder de 23 jaar en verzorgt talenten-trainingen.

* Waar is de TC senioren van?

De TC staat voor het ontwikkelen, uitvoeren en toezicht houden van het door de vereniging te voeren technische beleid. Alle voetbaltechnische zaken maar ook veel organisatorische zaken die een direct verband hebben met voetbaltechnische zaken worden hier besproken, vastgelegd en ter goedkeuring voorgelegd aan het hoofdbestuur. De TC ziet er op toe dat, mede door het voeren van technisch beleid, dat de clubcultuur van GAK behouden blijft. De TC zorgt ervoor dat de informatievoorziening over het voeren van technisch beleid duidelijk, eenduidig, overzichtelijk en volledig is naar alle partijen. Samen proberen wij invulling te geven aan het beleid van de club en met elkaar te sparren over de zaken die we kunnen verbeteren of nog meer aandacht te schenken aan zaken die nu al heel erg goed gaan.

* Welke taken voert de TC senioren zoal uit?

– Het bewaken en uitvoeren van het technische en medische beleid, zoals dat in de koersnota is vastgelegd en door de Algemene Leden Vergadering is goedgekeurd.

– De TC maakt binnen de daarvoor beschikbare middelen afspraken over de spelsystemen, selectiebeleid, medische begeleiding van de selectieteams, aanstellen van trainers/leiders, trainingsopbouw, vaststellen van de doelen per seizoen etc.

– Het zorgdragen voor de bezetting van de drie senioren selecties.

– Vanuit het aan te scherpen Technisch Beleidsplan bewaakt de TC de doelstellingen op het voetbaltechnische vlak, de kwaliteit ervan en spreekt de verantwoordelijke mensen daar op aan.

– Werven, aanstellen en behouden van trainers en leiders, van verzorgers en/of fysiotherapeuten in overleg met de (technisch) coördinator, (jeugd)bestuur.

– Het opstellen van contracten voor trainers, spelers en medische staf

– Het in overleg met het hoofdbestuur communiceren over en presenteren van nieuwe trainers, spelers en (medische) staf in de media.

– Afstemming met trainers en leiders en gezamenlijk met hen bepalen hoe op prestatief en recreatief gebied een optimaal klimaat kan worden gecreëerd

– Het gevraagd en ongevraagd advies geven aan en onderhouden van contacten met de teams en trainers van onder de 17/1, 19/1, de beloften het 1e team, coördinatoren, (jeugd)bestuur en overige commissies.

* Welke doelen/doelstellingen streven jullie na?
De ambitie van de vereniging is om zo hoog mogelijk te spelen. Hierbij streven wij er als TC naar om de basis op orde te hebben en vanuit deze positie vanaf het seizoen 2021/2022 in 3 jaar tijd naar de hoofdklasse te promoveren. Dat gaat niet vanzelf. We gaan daarom naast het invullen van de materiële, financiële en voetbaltechnische randvoorwaarden voor kwaliteit. Daar zijn we druk mee bezig. Hier hoort een goede en professionele jeugdopleiding bij die invulling kan geven aan ‘met de jeugd hogerop, goed draaiende meisjes-/ vrouwenafdeling en interne/externe scouting ook bij. Daarnaast proberen we eerst intern en daarna extern te kijken naar kwalitatieve goede en gemotiveerde spelers uit de regio die onze club naar een hoger niveau kunnen tillen. Tenslotte willen wij als TC-team op een goede, professionele maar vooral ook plezierige manier het beleid uitvoeren waarbij samenwerking het sleutelwoord is.

* Wat hebben jullie als TC zijnde inmiddels bereikt?

Organisatorisch hebben wij ondanks een onderbezetting de piketpalen geslagen om binnen de club helder en duidelijk te zijn qua communicatie, procedures en afspraken. Als dit helder is voor iedereen dan kunnen verwachtingen ook makkelijker ingevuld en gerealiseerd worden. Wat we gerealiseerd hebben voor het nieuwe seizoen ’22-‘23 is het vinden van een goede professionele medische staf om spelers medisch goed te ondersteunen ook op het gebied van belastbaarheid van spelers. Daarnaast hebben we invulling gegeven aan de nieuwe regelgeving vanuit de KNVB die van toepassing is voor het seizoen ’22-’23 op het gebied van spelers en contracten. Hierbij beseffen wij maar al te goed dat wij nog maar kort bij elkaar zitten, te maken hebben met veel nieuwe factoren en daarbij ongetwijfeld fouten hebben gemaakt waar wij van moeten leren. Hierbij vinden ook wij het jammer, maar ook niet altijd te voorkomen dat spelers er voor kiezen om elders een ambitie na te streven.

Zoals eerder omschreven zijn we nu druk om de basis op orde te krijgen om van daaruit verder te bouwen. Taken moeten helder zijn voor iedereen, zodat, als er vragen zijn, men weet bij wie of waar men moet zijn. Vaak wordt er gesproken over transparantie, dat is natuurlijk zo, echter een duidelijke organisatie en daaraan gekoppeld een takenpakket is van wezenlijk belang.

* Wat moet er binnen de vereniging gebeuren om resultaten te behalen?

Erg belangrijk is dat we proberen om te zorgen dat iedereen goed op de hoogte is van datgene wat we als vereniging willen en hoe dat ingevuld moet gaan worden. Daarnaast werken we binnen de club met veel vrijwilligers wat de kurk is waarop we drijven en daar willen we nog meer aandacht aan besteden om te laten zien hoe leuk het is om iets als vrijwilliger iets te doen binnen een vereniging als GAK die heel veel doet voor de jeugd in Kampen. Sport vormt een belangrijk onderdeel van opgroeien naar volwassenheid. Ook communicatie is hierbij vreselijk belangrijk. Onze site zou hier ook een rol in kunnen spelen. Daar moet alles gemeld kunnen worden wat er speelt binnen de vereniging. Maar daar moeten wel voldoende vrijwilligers voor zijn om alles actueel te houden. Dan is het ook goed om te publiceren en te lezen. Dus geen oude informatie met oude foto’s. Dan wordt er geen gebruik van gemaakt.

* Wat wens je onze club Go-Ahead Kampen toe?
Voetballen op een zo hoog niveau met alle teams en met goede faciliteiten en veel vrijwilligers. Ook de TC bestaat vrijwel alleen uit vrijwilligers. Het zou mooi zijn wanneer er mensen zijn die zich aanbieden als begeleider, scout, of trainer. Ook zijn wij nog op zoek naar TC-leden voor de 1e, Beloften-/3e selectie en Scouting. Meld je aan bij het hoofdbestuur of één van de TC-leden! Samen kunnen wij dan kijken en in overleg bepalen welke rol jij zou willen/kunnen vervullen. Ook een grote wens van ons is als we tenminste verder willen komen dan waar we nu zijn dat iedereen zich aan de gemaakte afspraken moet houden. Plat gezegd: de neuzen dezelfde kant op om de kar te trekken. Hierin is communicatie van essentieel belang.
Wij spreken de wens uit dat we met velen er een gezellige en mooie voetbal club en familie van maken waar we met z’n allen trots op mogen zijn. Net zo trots als wij mogen zijn op o.a. de fantastische supportersvereniging die de hele club ondersteunt. Wij hopen op een florerende/goed draaiende vereniging:

– Waar een ieder zich thuis voelt

– Waar iedereen zich serieus genomen voelt

– Waar er aandacht voor elkaar is

– Waar iedereen plezier heeft

– Waar we niet over elkaar maar met elkaar praten

– Waar iedereen weet wat het beleid is/wat de afspraken zijn, gezamenlijk hetzelfde doel heeft en elkaar hierop aanvult

– Waar ieder individue en/of team/vereniging zich kan ontwikkelen

– Waar iedereen zich met elkaar verbonden voelt om binnen de mogelijkheden een topprestatie te leveren.

* Willen jullie nog iets kwijt?

Zoals hier boven gezegd hopen wij dat er meer met elkaar en niet over elkaar gekletst wordt. Wanneer je iets hoort over ons dat vragen oproept, kom dan even langs, dan kunnen we precies vertellen hoe het zit. We onderschatten ook vaak de waarde van op een hoger plan acteren. De club krijgt een andere aantrekkingskracht op spelers maar ook zeer zeker op sponsoren en niet te vergeten publiek. Om dit te kunnen bereiken, moet er nog heel wat water door de IJssel. Maar met vereende positieve krachten en de wil om dit te bereiken, is veel mogelijk.
Hierbij willen wij iedereen, die het leuk vindt om met jeugd of senioren om te gaan, aanmoedigen om zich als vrijwilliger aan te melden om een kleine of grote taak op zich te nemen binnen de club. Vele handen maken licht werk.

Rood-geel dat zijn de kleuren van juweel !!

Bijdrage van Robert Hamer.


 


Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*