Actieplan Mantelzorg Kampen voor betere ondersteuning

Mantelzorgers zijn onmisbaar. Door hun inzet kunnen meer mensen zelf de regie op hun leven houden. Goede ondersteuning en waardering van mantelzorgers is dan ook van groot belang. Temeer gezien de zorgtaken die het Rijk aan gemeenten heeft overgedragen. Hoe we hier in de gemeente Kampen concreet vorm aan gaan geven, staat beschreven in het Actieplan Mantelzorg Kampen.

Dit plan is gebaseerd op de 16 aanbevelingen die door een werkgroep mantelzorgers zijn gedaan. Met de acties in het actieplan wil de gemeente Kampen mantelzorgers, waar nodig, ondersteunen, waarderen en voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken.

Om mantelzorgers te betrekken bij de plannen, richtte het cluster Mantelzorg van de Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning een werkgroep op met mantelzorgers. Deze werkgroep heeft samen met de gemeente, op basis van de uitkomsten van een mantelzorgscan, bekeken op welke manier mantelzorgondersteuning en -waardering verbeterd kan worden. Hier zijn 16 aanbevelingen uitgekomen. Het actieplan is het gemeentelijke antwoord op de aanbevelingen van de werkgroep mantelzorgers. Met dit plan vraagt het college de raad om in te stemmen met de doelstellingen en hen te informeren over de daaruit volgende acties en resultaten. De acties variëren van het maken van voorstellen voor de uitvoering van mantelzorg-waardering tot het versterken van de positie van de jonge en werkende mantelzorger. We willen zelf ook het goede voorbeeld geven. De gemeente Kampen heeft in 2012 de erkenning ‘mantelzorg vriendelijke organisatie’ ontvangen. We gaan na of we hier weer extra aandacht aan moeten besteden.

Eibert Spaan, coördinerend wethouder zorg: “De persoonlijke ervaringen en verhalen van mantelzorgers zijn van grote waarde. Door mantelzorgers te betrekken bij het nieuwe beleid zijn we er zeker van dat de acties aansluiten bij wat zij willen en nodig hebben. Samen met onze samenwerkingspartners, formeel en informeel, gaan we aan de slag met de actiepunten”.

Kampen streeft ernaar een mantelzorgvriendelijke gemeente te zijn, waar mantelzorgers een open oor vinden voor hun zorgen en wensen en goed ondersteund worden in het uitvoeren van hun mantelzorgtaak. Uiteraard is het Steunpunt Mantelzorg van Stichting Welzijn in Kampen hier nauw bij betrokken.