Asbest in gekochte woning – De Notaris aan het woord

Bijdrage van notariskantoor IJsseloevers

Wanneer iemand een woning verkoopt heeft hij de plicht om de koper zodanige informatie te verschaffen dat de koper zich een goed beeld van de staat van de woning kan vormen. Een verkoper die niet de nodige informatie verstrekt kan aansprakelijk zijn. Dat bleek onlangs weer eens.

Er was een huis verkocht van ruim 130 jaar oud. In de koopakte was daarom vermeld dat de verkoper niet kon garanderen dat het woonhuis vrij was van gebreken die het gebruik als woonhuis in de weg zouden kunnen staan in verband met de ouderdom van de woning. Wel stond er in dat de woning voor normaal gebruik als woning geschikt zou zijn. Voorts was melding gemaakt van de aanwezigheid van twee asbestplaatsjes onder de CV ketel. In de notariële akte van levering was nog opgenomen dat de koper de verkoper vrijwaart voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enig asbest in het verkochte kan voortvloeien.

Nadat de koper het huis in eigendom hadden verkregen bleek dat op de bovenverdieping achter elke wand en gevel asbestplaten zaten. De koper stelt de verkoper aansprakelijk.

Wat blijkt? Tijdens de periode van verkoop heeft de makelaar van een onbekende een mailtje gehad waarin staat vermeld dat een hoop geld wordt gevraagd voor die bouwval en dat op de bovenverdieping asbestplaten zitten als scheidingswanden. De makelaar heeft dat mailtje naar de verkoper doorgezonden. De verkoper heeft daarop de makelaar meegedeeld dat die mail is verzonden door de voormalige eigenaar waarvan zij zeven jaar geleden de woning hebben gekocht voor een zachte prijs. Die eigenaar zat toen financieel aan de grond en moest toen goedkoop verkopen. Die scheidingswanden zijn volgens verkoper geen asbest maar ethaniet. Volgens verkoper is er daarom sprake van laster. De koper is van deze mail niet op de hoogte gesteld.

De rechter oordeelt nu als volgt: De koper behoefde niet enkel op basis van de ouderdom van de woning en de twee asbestplaatjes onder de CV te verwachten dat er zoveel asbest in zou zitten. Koper mocht de clausule dat hij verkoper vrijwaarde voor aansprakelijkheid van enig asbest zo opvatten dat dat alleen sloeg op de twee plaatjes die uitdrukkelijk zijn vermeld.

In de koopakte is gegarandeerd dat het verkochte de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik als woning nodig zijn. De ouderdomsbepaling betekent niet dat de woning niet als woning geschikt behoeft te zijn. De aangetroffen hoeveelheid asbest maakt dat de woning niet voor normaal gebruik als woning geschikt is. De verkoper moet dan ook de schade vergoeden.

Ook de makelaar was door de koper aangesproken voor vergoeding van de schade. De rechter oordeelt dat de zorgplicht van de makelaar meebrengt dat hij de koper informeert over hetgeen hem ter ore is gekomen over de mogelijke aanwezigheid van asbest in de scheidingswanden, nu ook het antwoord dat de verkoper de makelaar had gemaild dat er “geen asbest, maar ethaniet” tussen de wanden zou zitten, een aanwijzing opleverde dat er mogelijk asbest in de scheidingswanden aanwezig was. De makelaar is daarom naast de verkoper aansprakelijk voor de schade die de koper heeft geleden.

Hebt u nog vragen of is er bij u behoefte aan een informatief gesprek. Klik dan op de banner: www.ijsseloevers.nl
logo IJsseloevers