Basisovereenkomst inkoop begeleidingstaken Wmo en Participatie

WMO

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en passende zorg aan inwoners op het gebied van werk en inkomen, zorg, ondersteuning, opvoeding en jeugdzorg. Om de bestaande zorg te kunnen voortzetten én om klaar te staan voor de nieuwe cliënten, is de gemeente Kampen op dit moment onder meer bezig met het inkopen van de ondersteuning en het maken van afspraken met zorgaanbieders.

De eerste afspraken over de inkoop zijn nu vastgelegd in een Basisovereenkomst. Het is de eerste stap naar de maatwerkovereenkomsten die we met zorgaanbieders gaan afsluiten.

In 2014 wil de gemeente aanbieders contracteren voor de nieuwe begeleidingstaken vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), het lokale deel (inkoop Jeugd wordt grotendeels regionaal opgepakt) van de Wet op de Jeugdzorg en de Participatiewet. Het gaat hier om voorzieningen als individuele begeleiding, groepsbegeleiding, arbeidsinschakeling, sociale activering (zoals arbeidsvoorlichting en arbeidsbemiddeling, scholing en vorming) en kortdurend verblijf.

Het inkopen van de begeleiding doet de gemeente Kampen volgens een methode van bestuurlijk aanbesteden: ‘sociaal contracteren, inclusief organiseren’. Aan openbare overlegtafels geven gemeente, aanbieders, ketenpartners en inwonervertegenwoordigers samen vorm aan het aanbod en bepalen zij de prijs. Kern van deze manier van aanbesteden, is dat alle partners en andere belanghebbenden aan kunnen haken bij het inkoopproces. Aangezien er veel belanghebbenden zijn, is het niet mogelijk met iedereen rond de tafel te zitten. De gemeente heeft daarom op basis van een aantal criteria een selecte groep aanbieders, ketenpartners en inwonervertegenwoordigers uitgenodigd deel te nemen aan de ‘fysieke overlegtafel’. Andere partners en overige belanghebbenden kunnen deelnemen via het digitaal platform.

Tot 12 september 2014 stelde de gemeente Kampen organisaties in de gelegenheid om inhoudelijk te reageren op de concept Basisovereenkomst. De Basisovereenkomst is een soort intentieverklaring tussen gemeente en partners over de kaders van de inkoop. Na vaststelling door het college wordt de Basisovereenkomst aan de deelnemers van de digitale en fysieke tafels ter ondertekening aangeboden. Aanbieders die de Basisovereenkomst ondertekend hebben en aan de voorwaarden voldoen, kunnen deelnemen aan het verdere proces om te komen tot een maatwerkovereenkomst, waarin specifieke afspraken worden gemaakt over welke dienstverlening (resultaten en bekostiging) de partners gaan leveren.

Kijk voor meer informatie op www.kampen.nl/kamperkracht (onder ‘Informatie voor zorgaanbieders en partners’).

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*