Het college van de gemeente Kampen heeft een positief advies uitgebracht over de Gebiedsvisie Reevedelta en beveelt daarom de gemeenteraad aan om deze vast te stellen. Deze visie vormt de leidraad voor de toekomstige groei van de stad Kampen en Reeve, met ongeveer 3.600 woningen en bijbehorende voorzieningen. Hiermee zet het college een belangrijke stap in het versnellen van de woningbouw en draagt bij aan de regionale woningbouwopgave.

Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen, Jan Peter van der Sluis, benadrukt het belang van de Gebiedsvisie Reevedelta: “Met deze visie laten we zien hoe dit prachtige gebied aan de nieuwe oevers van het Reevediep de komende jaren wordt ontwikkeld. Dit brengt ons dichter bij de realisatie van circa 3.600 woningen en draagt bij aan de complete ontwikkeling van Reeve en het nieuwe waterfront van Kampen-Zuid.”

De Gebiedsvisie Reevedelta, die de koers uitzet voor de ontwikkeling van circa 3.600 woningen, heeft een impact op het gebied en heeft verschillende reacties opgeroepen. Deze reacties zijn zorgvuldig meegenomen in de visie en beantwoord richting de indieners.

Na een periode van inspraak en overleg met belanghebbenden is de ontwerp Gebiedsvisie uitgewerkt tot de definitieve versie, die nu ter vaststelling wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. De vaststelling staat gepland tijdens de raadsvergadering van 29 mei 2024.

De komende maanden zal het college werken aan een investeringsagenda voor Reevedelta, gericht op infrastructuur, onderwijs en sport. Samen met marktpartijen en deltaWonen wordt gewerkt aan een sluitende businesscase voor de ontwikkelingen in Reevedelta West en Oost.

Reevedelta belooft een duurzame en veilige woonomgeving te worden, waar wonen in harmonie met de natuur centraal staat. Met de ligging aan het Reevediep en de nabijheid van Kampen-Zuid biedt Reevedelta een unieke woonsfeer. De ontwikkeling van dit gebied zal de komende tien tot vijftien jaar plaatsvinden, waarbij circa 3.600 woningen worden gerealiseerd in diverse buurten en wijken.

Meer informatie over Reevedelta is te vinden op www.reevedelta.nl.