College presenteert sluitende conceptbegroting 2016

Stadhuis - geld

 

Prioriteit weer op peil brengen van de algemene reserve en verlaging lastendruk

Het college van B&W heeft de begrotingsstukken voor 2016 aangeboden aan de gemeenteraad. Door enerzijds een aantal meevallers in onder andere de rentelasten en de algemene uitkering van het gemeentefonds maar ook terughoudendheid in de formulering van nieuw beleid kan een meerjarig sluitende begroting worden aangeboden.

Daartegenover is wel sprake van een algemene reserve die onder druk staat en die bovendien in 2016 niet het door de raad beoogde niveau van € 5 miljoen haalt. Om die reden adviseert het college de overschotten te bestemmen voor de versterking van die algemene reserve en het blijven voortzetten van de terughoudendheid in de formulering van nieuw beleid.

Het college wijst op een aantal substantiële risico’s die juist die aanwezigheid van een algemene reserve te meer noodzakelijk maken. Zo zijn de financiële gevolgen van de invoering van de vennootschapsbelasting naar verwachting omvangrijk. Ook worden de voortdurend fluctuerende uitkomsten van de Algemene uitkering Gemeentefonds, de uitbreiding van gemeentelijke taken binnen het Sociaal Domein en de grondexploitatie Reeve als risico genoemd.

ReevediepzichtIn het licht van de hierboven genoemde risico’s en ontwikkelingen heeft het college uitgesproken enkele aanvullende maatregelen noodzakelijk te vinden om de algemene reserve te versterken. In eerste instantie worden alle toekomstige begrotingsoverschotten op voorhand geoormerkt voor versterking van die algemene reserve. Daarmee wordt direct de toekomstige ruimte voor nieuw beleid ook op voorhand beperkt. Daarnaast geeft het college aan dat zij voor de Perspectiefnota van voorjaar 2016 de verdere ophoging van de reservepositie als bestuurlijke prioriteit aanmerkt.

Ten opzichte van de dit voorjaar vastgestelde Perspectiefnota is feitelijk slechts sprake van één ingrijpende wijziging. Na aanvullend onderzoek stelt het college voor alsnog in te stemmen met de reorganisatie en voorgenomen verzelfstandiging van Quintus. Aan die besluitvorming liggen niet alleen organisatorische overwegingen ten grondslag maar ook het feit dat sprake is van een positief
‘verdienmodel’. Anders gezegd: de hoge jaarlijkse baten die uit dit voorstel voortvloeien, rechtvaardigen de gevraagde investering en aanloopkosten.

Nieuw beleid
Tegen de door het college geschetste achtergrond is slechts beperkt sprake van ruimte voor nieuw beleid. Er wordt daarbij de lijn gevolgd van de dit voorjaar vastgestelde perspectiefnota.

Middelen worden beschikbaar gesteld voor:

  • Ondersteuning van bewonersinitiatieven via ‘Buurt aan Zet’
  • Opstellen businesscase om te komen tot een gezamenlijk Havenbedrijf
  • Vervangende nieuwbouw Koningin Emmaschool (voorbereiding)
  • Het verwijderen van asbest uit schoolgebouwen
  • Investering nieuwe zwembad
  • Investeringen in aanleg en onderhoud rioleringswerken
  • Restauratie gevelwerk Boventoren
  • Het verstrekken van startersleningen woningbouw
  • Reorganisatie en verzelfstandiging van Quintus

De inzamelprijzen van afval. Vuilnisbakken en geld op een witte achtergrond. recyclingsbelasting afvalbelasting tax geld fiscaal

Tarieven
Het college is erin geslaagd om de totale lastendruk voor de burger af te laten afnemen. Zo wordt het vastrecht voor de Afvalstoffenheffing verlaagd en blijven de Begrafenisrechten en de Hondenbelasting ongewijzigd. Daarnaast heeft er een uitruil plaatsgevonden tussen het tarief voor de rioolheffing (verlaging) en de tarieven van de onroerende zaakbelasting (verhoging).

Besluitvorming raad
Op 2 november is er een extra vergadering van de commissie Bestuur en Middelen over de begroting. De gemeenteraad buigt zich op 10 november (algemene beschouwingen fracties) en 12 november (behandeling en besluitvorming begroting) over de begrotingsstukken.

Meer informatie
Alle begrotingsstukken zijn vanaf dinsdag 13 oktober te downloaden via de website van de gemeente Kampen via www.kampen.nl.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*