College verleent vergunning voor tijdelijke opvang asielzoekers en statushouders aan de Hilbert van Dijkstraat

377

Op maandag 24 juni heeft het college van burgemeester en wethouders van Kampen een omgevingsvergunning verleend aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Deze vergunning maakt de weg vrij voor de kleinschalige tijdelijke opvang van asielzoekers en statushouders aan de Hilbert van Dijkstraat. Dit betekent dat de leegstaande vleugel van het pand op Hilbert van Dijkstraat 15-17 verder kan worden klaargemaakt voor deze opvang. De eerste groep asielzoekers wordt in de tweede helft van augustus verwacht. Omwonenden zijn hierover geïnformeerd via een brief.

Reacties van de wethouders

Wethouder Jan Peter van der Sluis benadrukte de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de gemeente: “Wij hebben als gemeente een blijvende maatschappelijke rol om mensen in nood te helpen. Ik ben blij dat we dat opnieuw kunnen doen op een manier die bij Kampen past.” Wethouder Erik Faber voegde hieraan toe: “We hebben bewust de procedure van omgevingsvergunning gevolgd om zo ook de omgeving de formele mogelijkheid te geven om in bezwaar en beroep te gaan.”

Verhuizing van de Industrieweg naar de Hilbert van Dijkstraat

De nieuwe opvanglocatie zal gedurende twee jaar onderdak bieden aan maximaal 48 volwassenen en kinderen. Deze bewoners verblijven momenteel nog aan de Industrieweg in Kampen en zijn al geïntegreerd in de lokale gemeenschap. De locatie aan de Industrieweg was tijdelijk en zal sluiten zodra alle bewoners verhuisd zijn naar de Hilbert van Dijkstraat of andere locaties.

Criteria voor de vergunning

De gemeente Kampen heeft ingestemd met het aanbieden van het pand aan het COA onder een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden betreffen onder andere de tijdelijkheid van de opvang, het voorkomen van het gebruik van bestaande woningen in Kampen, de kleinschaligheid van de opvang, en de vergoeding van de kosten. De kosten voor de inrichting en bedrijfsvoering van de tijdelijke opvang worden gedragen door het COA. Bovendien zal het COA ervoor zorgen dat er geen asielzoekers met een verhoogd risicoprofiel voor overlast in de opvang in Kampen worden geplaatst. Deze voorwaarden, de zogeheten Kamper criteria, zijn opgenomen in de omgevingsvergunning.

Bekendmaking en bezwaarprocedure

De vergunning wordt bekendgemaakt in het nieuwsblad De Brug op de pagina ‘Kampen – publicaties’ en op officielebekendmakingen.nl. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken bezwaar maken tegen de vergunningverlening. Meer informatie over de bezwaarprocedure staat in de publicatie en op kampen.nl/bezwaar. De verwachting is dat de vergunning op 2 juli wordt gepubliceerd.

Noodzaak en maatschappelijke plicht

Het COA kampt met een groot tekort aan opvanglocaties vanwege overvolle asielzoekerscentra in Nederland. De gemeente Kampen wil bijdragen aan een veilige en humane opvang van vluchtelingen en ervoor zorgen dat deze opvang goed verloopt voor haar inwoners. De gemeente heeft bovendien de verplichting asielzoekers op te vangen volgens de Spreidingswet. Met de verleende vergunning draagt Kampen bij aan de bredere landelijke opgave. De ervaringen met de huidige groep bewoners aan de Industrieweg zijn positief, en de kleinschalige locatie aan de Hilbert van Dijkstraat zal een zerotolerancebeleid hanteren. De gemeente zal de opvang zorgvuldig evalueren en zorgen voor adequate begeleiding.