Column Centurion – ‘Gemeentegeld

Centurion kleinNet zoals bedrijven, heeft de gemeente Kampen te maken met debiteuren; dat betreft gelden die derden aan de gemeente Kampen verschuldigd zijn. Het komt nog al eens voor dat de debiteurenbewaking het stiefkindje van een organisatie is. Een slechte debiteurenbewaking kost organisaties (ook de gemeente Kampen) geld, doordat geld niet wordt binnengehaald en uiteindelijk maar wordt afgeboekt.

Ook zijn er “stilzwijgende” crediteurenposten die in de gaten gehouden moeten worden, bijvoorbeeld ingekochte soft-ware-contracten. De vraag die steeds tijdig gesteld moet worden is, of er nog wel gebruik wordt gemaakt van bepaalde contracten. Gebeurt dat niet meer, dan worden -op dat moment- nutteloze contracten soms stilzwijgend verlengd. En dat betekent weggegooid geld.

Een ander fenomeen zijn de declaraties bij ministeries. Bijna altijd is er sprake van een fatale termijn; dat wil zeggen dat er vóór een bepaalde datum de declaratie ingediend moet zijn bij het desbetreffende ministerie. Ziet men aankomen dat de fatale termijn niet gehaald wordt, dan kan er meestal (met succes) een verzoek om uitstel gedaan worden; mits dat tijdig gebeurt.
Daarnaast stelt een ministerie eisen aan een declaratie. Wordt hieraan niet voldaan dan kan een declaratie niet aanvaard worden en krijgt de gemeente geen geld of moeten de door het ministerie bij wijze van voorschot betaalde vergoedingen worden terugbetaald.

De ministeriële molens draaien soms langzaam; maar ze draaien wel. De gemeente Kampen voert de regeling Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) uit.
Over de jaren 2009 en 2010 heeft de gemeente Kampen opgaven verstrekt aan het ministerie. Bepaalde uitgaven heeft de gemeente Kampen wel gedaan, doch niet tijdig aangemeld. Daardoor stelt het ministerie dat niet is aangetoond dat de gemeente Kampen recht heeft op de reeds verstrekte (volledige) vergoedingen. Dit betekent dat de gemeente Kampen een bedrag groot 361.582 euro moet terugbetalen aan het ministerie. In beroep zijn de bezwaren van de gemeente Kampen tegen de terugvordering ongegrond verklaard door de Rechtbank Overijssel. Kampen zal dus ruim 3½ ton moeten terugbetalen. Dat is groot geld. Zeker voor de gemeente Kampen die financiële problemen heeft doordat er veel geld in (de) grond is gestopt.

geldOp bovenstaande punten is er in het verleden al eens door een gemeenteraadslid de aandacht gevestigd. Gaat het hier nu om een duur incident of zit het bij de gemeente Kampen in algemene zin structureel mis?! (De CJG-regeling is inmiddels gewijzigd.)

Men mag verwachten dat de gemeente Kampen scherp is als het om deze zaken gaat. Net zo scherp als het een burger betreft die een aanvraag heeft ingediend. Dan is een bekende afwijzingsgrond dat de aanvraag niet tijdig is ingediend, of “het recht niet kan worden vastgesteld“. (Dat is zelfs gebeurd als er van gemeentewege niet naar bepaalde informatie werd gevraagd.)

Centurion, 17 mei 2016