Samenwoner overleden in de notaris aan het woord

Bijdrage van Notariskantoor IJsseloevers.

Mensen die samenwonen volstaan er soms mee alleen een samenlevingscontract te maken en geen testament. Uiteraard is dat hun eigen keuze. Maar dat kan tot procedures leiden, die een veelvoud kosten van hetgeen een testament ten behoeve van de langstlevende samenwoner zou gekost hebben. Samenwoners die geen testament maken, zijn namelijk niet elkaars erfgenamen. De erfgenamen van de overleden samenwoner zonder testament zijn diens ouders, broers en zusters. Dit betekent dat privébezittingen, waaronder de privébanktegoeden, van de overleden samenwoner geen eigendom worden van de langstlevende van de samenwoners. Die bezittingen komen toe aan de erfgenamen van de samenwoner.

Nu deed zich het volgende voor: Vader was gaan samenwonen met een nieuwe partner. Ze hadden een samenlevingsovereenkomst gemaakt. Daarin stond dat gemeenschappelijke bezittingen bij het overlijden eigendom werden van de langstlevende partner. We noemen dit een verblijvingsbeding. Er werd nu geprocedeerd over de vraag of bepaalde bezittingen gemeenschappelijk waren.

Vader had krachtens het testament van zijn overleden echtgenote het vruchtgebruik van een bedrag van € 80.000,00. Vader had dit vervolgens laten overboeken op een bankrekening ten name van hemzelf en van zijn nieuwe partner. Dus op een gezamenlijke bankrekening. De partner stelde nu dat dat geld door het verblijvingsbeding in het samenlevingscontract van haar was geworden. De rechter oordeelde echter dat dat niet het geval was, omdat vader niet bevoegd was om het vruchtgebruikvermogen gemeenschappelijk te maken. Door het storten van het bedrag op een gezamenlijke bankrekening wordt het nog niet gemeenschappelijk. Het geld kwam dus toe aan de erfgenamen van vader, te weten zijn kinderen. Voorts verschilden partijen van mening of een schip gemeenschappelijk eigendom was. De kinderen konden bewijzen dat het grootste deel van de koopsom voor het schip afkomstig was van de privérekening van vader. Voorts had vader het schip in zijn vermogensopstelling als zijn eigendom aangemerkt, ook de verzekeringspapieren van het schip stonden alleen op naam van vader. De rechter concludeert dan ook dat het schip van vader alleen was. Het was dus geen gemeenschappelijke zaak en het schip was dan ook niet op basis van het samenlevingscontract eigendom van de langstlevende partner geworden. Zo werd er ten aanzien van nog diverse andere zaken gestreden of ze gemeenschappelijk waren of privé-eigendom van vader.

Met een goed testament had deze procedure voorkomen kunnen worden. Goedkoop (geen testament maken) bleek dus in dit geval duurkoop te zijn, afgezien van de emotionele en psychologische effecten die het voeren van procedures vaak met zich brengen.

Hebt u nog vragen of is er bij u behoefte aan een informatief gesprek. Bel het hieronder vermelde telefoonnummer of bezoek onze website: www.ijsseloevers.nl

Ons kantoor houdt (in overleg) lezingen voor uw vereniging, ouderenbond enz. Gebruikelijke onderwerpen zijn Erfrecht, AWBZ, testamenten/levenstestamenten/volmachten. Bel ons voor meer informatie.

AVONDOPENSTELLING OP AFSPRAAK.

logo IJsseloevers