Dringend beroep op kabinet voor steunmaatregelen tuinbouwsector

Foto: Kampenair
Foto: Kampenair

De gemeenten Kampen en Noordoostpolder doen een dringend beroep op het kabinet en het Europees Parlement om steunmaatregelen te treffen voor tuinders die getroffen worden door de Russische boycot op landbouwproducten.

In een gezamenlijke brief aan het kabinet, namens beide gemeenten, de provincie Overijssel en de tuinbouwsector uit Kampen en Noordoostpolder, uiten zij hun zorgen over de financiële schade die bedrijven oplopen door de boycot. Er wordt met klem een beroep gedaan op Den Haag en Brussel om financiële steunmaatregelen te nemen om tuinders door deze ernstige crisis te leiden. Ook wordt aan het kabinet gevraagd om op korte termijn één informatiepunt in te richten waar tuinders terecht kunnen voor vragen over deze crisis.

Aanleiding voor de brief zijn die zorgen die geuit zijn door tuinders in de Koekoekspolder aan het adres van burgemeester Koelewijn van de gemeente Kampen. In een bijeenkomst die gisteren gehouden is met tuinders werd duidelijk hoe hard de tuinbouwsector getroffen wordt door deze boycot.

Burgemeester Koelewijn: “Ik deel de zorgen van onze tuinders. Het voortbestaan van onze tuinbouwbedrijven is hierdoor ernstig in gevaar. Ter bescherming van onze tuinbouwsector is het noodzakelijk dat er snel steunmaatregelen komen. Ik hoop dat Den Haag en Brussel de urgentie inzien en snel adequate maatregelen treffen”.

Hieronder treft u de gezamenlijke brief

**

Excellentie, geachte heer Rutte,

Excellentie, geachte mevrouw Dijksma,

Door de recent door de Russische Federatie ingestelde boycot op onder andere landbouwproducten wordt de tuinbouwsector in Nederland onevenredig hard getroffen. Wij maken ons hier ernstig zorgen over. De boycot is voor een jaar uitgesproken en zal tot gevolg hebben dat vele bedrijven zullen omvallen en dat de gehele sector duurzaam wordt ontwricht. Dit vraagt snel om adequate maatregelen.

Gistermiddag hebben wij gesproken met onze tuinders uit de Koekoekspolder te IJsselmuiden (gemeente Kampen). Wij hebben uit dit gesprek begrepen dat vele bedrijven in ernstige mate economische schade oplopen door de boycot. Bij dit gesprek waren ook Europarlementariër Annie Schrijer-Pierik, de provincie Overijssel en de brancheorganisatie LTO aanwezig. De gemeente Noordoostpolder was bestuurlijk vertegenwoordigd vanwege de vergelijkbare situatie in Luttelgeest en Ens .

Wij hebben vernomen dat er vandaag – 14 augustus 2014 – in Brussel op Europees bestuurlijk niveau wordt gesproken over steunmaatregelen voor de landbouwsector. Om te zorgen dat onze tuinders, maar ook die in andere delen van Nederland, voldoende toekomstperspectief houden, willen wij u dringend vragen uw invloed in Brussel aan te wenden om forse steun voor de Nederlandse tuinbouwsector te genereren. Daarnaast willen wij u ook vragen om op landelijk niveau steunmaatregelen te ontwikkelen.

Wij sturen u juist op dit moment deze brief, omdat de situatie dringend en urgent is. Momenteel heeft de sector nog geen exacte inventarisatie van de schadebedragen in beeld.Voorlopige schattingen van de schade voor de voedingstuinbouw zijn geraamd op 1,5 miljard euro. Brancheorganisatie LTO is bezig met een inventarisatie van de totale economische schade. Uiteraard komt de tuinbouwsector later met een met cijfers gestaafde onderbouwing.. Voorlopig staat het water bij veel tuinders aan de lippen en wij verwachten de komende dagen / weken zeker acute financiële problemen.

Wij ervaren de Russische reactie als een gerichte actie die bewust enkele sectoren van ons bedrijfsleven onevenredig hard treft. Dat dit een reactie is op algemene maatregelen die de internationale stabiliteit beogen te dienen, betekent niet dat enkele sectoren zoals de tuinbouw daarvoor offers moeten brengen met desastreuze gevolgen voor het voortbestaan van delen van de sector.

Om geen tijd te verliezen, willen wij u daarom met klem vragen alles in het werk te stellen om nu onze tuinders door deze ernstige crisis heen te loodsen. Concreet vragen wij adequate financiële steunmaatregelen vanuit Brussel en vanuit Den Haag. Wij achten het van groot belang dat het kabinet zeer binnenkort op landelijk niveau één informatiepunt inricht waar tuinders terecht kunnen voor vragen over deze crisis.

Deze brief wordt ook naar alle Kamerfracties, de leden van uw Kabinet en het Europees Parlement gestuurd.

Graag worden wij nader geïnformeerd over de te nemen maatregelen.

Hoogachtend,

Namens de tuinbouwsector uit de gemeenten Noordoostpolder en Kampen.

Namens de provincie Overijssel en de gemeenten Noordoostpolder en Kampen.

Drs. Mr. Bort Koelewijn

Burgemeester. 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*