Moeizame avond in Wilsum over onderhoud uiterwaarden

Uitvoerders streven naar communicatie, bewoners bekritiseren volop

Een volle zaal in het Hervormd Verenigingsgebouw toonde de betrokkenheid van Wilsum aan bij de werkzaamheden in hun uiterwaarden van de IJssel. Een complete delegatie van alle betrokken partijen bij de uitvoering toonde de complexiteit van het geheel aan. Evenals de grote wens naar informatie en communicatie – van zowel de dorpelingen als van met name aannemerscombinatie Courant. Voor sommigen riep de informatieavond meer vragen op dan ze beantwoordde.
Courant ScherenwelleVeel projecten en betrokken partijen
Rijkswaterstaat (RWS) is de opdrachtgever en het officiële communicatiekanaal. Op haar website (zie onderaan) licht zij de noodzaak toe van het onderhoud aan de uiterwaarden en hoe zij hierin te werk gaat. Door aangroeiende bosschages en ophopend vuil wordt de waterafvoer gehinderd die bovendien toe moet nemen gezien de toekomstige verwachtingen voor meer regen en smeltwater.
RWS heeft twee aannemercombinaties ingehuurd, te weten Isaladelta en Courant. Zij geven uitvoering aan respectievelijk de programma’s ”Ruimte voor de Rivier” en ”Stroomlijn”. Naast deze partijen is ook Staatsbosbeheer erbij betrokken. Zij opereert onder het motto ”Ruimte voor Kwaliteit” en benadrukt dat daarin keuzes gemaakt moeten worden. De laatste partij in het geheel is de lokale Werkgroep IJsselDelta (WIJD), die zich al jaren bezig houdt met de invulling aan het Uitvoeringsprogramma in het kader van het Nationaal Landschap IJsseldelta.

Courant onder kritiek bij Stroomlijn
De aannemerscombinatie Isaladelta is bekend van haar betrokkenheid bij de “voorbereidende” werkzaamheden tot het aanleggen van het Reevediep. Aannemerscombinatie Courant staat centraal bij de werkzaamheden ter hoogte van Wilsum. Woordvoerder Johan van Alphen kreeg veel kritiek te verduren tijdens de informatieavond en deed verwoede pogingen om de zaak te lijmen. Eén van de bewoners die insprak, was Steffen Hofstra. In Kampen heeft hij zitting in de schaduwfractie van het CDA en in Wilsum is hij betrokken bij vereniging Dorpsbelangen. Hij geeft toe dat de complexiteit van meerdere projecten en betrokken partijen het er niet makkelijker op maakt om het allemaal te begrijpen. Hij zet voor ons en voor zijn dorpsgenoten de kritiek op een rijtje:
• Binnen het programma Stroomlijn bleken maar drie bewoners belanghebbende te zijn omdat hun tuin in de uiterwaarden ligt. Dit was niet bekend, noch bij de bewoners, noch bij Dorpsbelang. Zij kregen een overeenkomst toegestuurd met andere informatie dan op de website van RWS staat. Albert Boeve, de voorzitter van Dorpsbelangen, dwong daarop de informatiebijeenkomst af van vorige week woensdag 10 juni. Een eerder gesprek met Courant leidde niet tot beantwoording van gestelde vragen maar enkel tot het opsturen van een nieuwe overeenkomst. Als de drie bewoners de overeenkomst hadden getekend, hadden zij zichzelf buiten spel gezet! De excuses van Courantwoordvoerder Van Alphen deed hier niets aan af.
• Ondanks alle maatregelen tot waterafvoertoename, zou toch nog veel begroeiing in de tuinen moeten verdwijnen. De redeneringen hierachter raken kant noch wal.
• Het Courantgebied is veel groter dan deze drie bewonerspercelen. Dat roept de indringende vraag op hoe Courant in de rest van haar gebied te werk gaat.

WIJD positief over Ruimte voor de Rivier
Bij monde van Steffen Hofstra is de lokale werkgroep WIJD (zie onderaan) te spreken over de maatregelen die genomen worden in het kader van Ruimte voor de Rivier. Sommige maatregelen stonden allang op het wensenlijstje van WIJD, zoals het herstel van de oude hank en de doorkijkjes naar de IJssel vanaf de laarzenpaden. Over de te verdwijnen graslanden is overeenkomst bereikt met (op leeftijd zijnde) pachters. Na meerdere informatiesessies heeft RWS dit netjes geregeld, aldus Hofstra. Een andere inwoner merkt op dat het kenmerkend aangezicht van Wilsum met het weiland en de koeien zo ook verdwijnt. Een deel van het grasland wordt middels ontgraving omgezet in zompig rietmoeras waarbij de toerist geen beleving heeft. Staatsbosbeheer legt het rietmoeras duurzaam aan en is ook verplicht het te onderhouden. Een woordvoerder van Staatsbosbeheer gaat in op enkele detailvragen aan de hand van de op het scherm geprojecteerde kaart. Hij verzekert dat er zeer goed op de vegetatie wordt gelet en de beschermde kievitsbloem bijvoorbeeld ontzien wordt.

Duidelijkheid en communicatie blijven gewenst
In de zaal lagen meerdere kaarten waarop tot in detail de geplande werkzaamheden aangegeven zijn. Deze kaarten werden door enkele inwoners nauwgezet bestudeerd en beantwoordden deels de vragen. In de vragen en discussies kwam het gebied zo ongeveer meter voor meter aan de orde. Al met al blijkt het eenvoudig lijkend onderhoud van de uiterwaarde Scherenwelle bij Wilsum zeer complex te zijn, mede door het aanhaken van andere projecten. In navolging van Courantwoordvoerder Johan van Alpen benadrukken alle woordvoerders dat zij in gesprek wensen te blijven en dat de inwoners altijd bij hen terecht kunnen voor vragen. Sommigen ervaren dat als mosterd na de maaltijd.

Meer zorgen voor Wilsum
Naast de werkzaamheden in de uiterwaarden ervaart Wilsum ook verontrustende ontwikkelingen in de lucht. De middag voor de informatieavond overhandigden enkele dorpsbewoners een petitie aan burgemeester Koelewijn en wethouder Meijering (zie onderaan).
Saillant detail van de bijeenkomst ‘s avonds was het feit dat het een staand treffen betrof. Volgens Johan van Alphen werd hiermee voorkomen dat het een statische bijeenkomst werd waar alleen toegehoord werd. Hij wilde juist interactie en na de inleidende, korte spreekbeurten ging men dan ook met elkaar in gesprek. De staantafels en het gebrek aan stoelen brachten de aanwezige dorpsbewoners van Wilsum niet in de verleiding tot een staande ovatie aan de uitvoerders. Integendeel.

Courant ScherenwelleZie ook:
Informatie van RWS over de informatieavond
Ondersteuning WIJD door Cultuurland Advies
Aanbieding petitie tegen aanvliegroutes Lelystad

 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*