Kanttekeningen bij bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom

Het college van B&W stemt in met het bestuursakkoord over de verhoogde asielinstroom dat onlangs is afgesloten tussen de VNG en het Rijk. Wel plaatst het college een paar kanttekeningen bij het akkoord die betrekking hebben op de kleinschaligheid van noodopvanglocaties en de financiële vergoeding voor gemeentelijke taken.

Vluchtelingen2Daarnaast gaat het college gemeentebreed onderzoeken of er geschikte locaties zijn binnen de gemeente die voor noodopvang in aanmerking kunnen komen.

De 11 gemeenten in de regio IJsselland hebben de krachten gebundeld. Onder aanvoering van de Veiligheidsregio IJsselland wordt bekeken hoe de 11 gemeenten gezamenlijk invulling kunnen geven aan het bestuursakkoord en een adequate bijdrage kunnen leveren aan het bieden van opvang voor vluchtelingen. Het afbouwen van de 72-uurs crisisnoodopvang is de hoogste prioriteit in het bestuursakkoord. Er wordt nu landelijk gekeken naar langduriger noodopvang (3 maanden – 1 jaar) die meer rust en stabiliteit biedt voor alle betrokkenen.

Het college heeft een kanttekening geplaatst bij de grootte van opvanglocaties. Naar het oordeel van het college komt de kleinschaligheid van noodopvanglocaties onvoldoende naar voren in het bestuursakkoord. Het uitgangspunt van de Veiligheidsregio is namelijk om kleinschalige opvanglocaties te realiseren die beter ingepast kunnen worden in een gemeente en bovendien op voldoende draagvlak kunnen rekenen onder de bevolking en de directe omgeving van een potentiële opvanglocatie.

De gemeente Kampen en de andere gemeenten in de regio IJsselland streven naar kleinschalige oplossingen. Dit komt niet overeen met de wensen van het COA. Zij streven vooral naar opvanglocaties voor minimaal 200 personen die ze betitelen als kleinschalig. Burgemeester Koelewijn: “Wij hebben de indruk dat het COA een andere benadering heeft van het begrip kleinschaligheid. Onze voorkeur gaat uit naar het ontwikkelen van kleinschalige oplossingen in afwijking van de minimumgrootte van 200 plaatsen per opvanglocatie. We gaan kijken of we met het COA nadere afspraken kunnen maken hierover.”

De tweede kanttekening die het college maakt bij het bestuursakkoord betreft de financiën. We stemmen in met de verhoogde bijdragen die zijn afgesproken (van 40 euro naar 100 euro per persoon per dag). Echter, er bestaat nog te veel onduidelijkheid over de financiële vergoedingen vanuit het Rijk aan de gemeenten voor het uitvoeren van extra taken als gevolg van de verhoogde instroom van vluchtelingen. Dit brengt onderzekerheden met zich mee voor alle gemeenten in Nederland.
Het onderzoek naar geschikte locaties in de gemeente Kampen wordt naar verwachting in het voorjaar afgerond. Dan neemt het college een besluit hierover. De aantallen en omvang van locatie(s) in Kampen volgen enerzijds uit het locatieonderzoek en anderzijds uit het overleg en de afstemming hierover met de overige gemeenten binnen de Veiligheidsregio IJsselland.

De Veiligheidsregio IJsselland moet voor het einde van het jaar 500 opvangplekken realiseren voor langdurige noodopvang. Hier komt nog een nieuwe taakstelling bij, want vóór 1 februari 2016 moeten er nog 1250 opvangplekken in beeld gebracht worden.

Naast de noodopvang bevat het bestuursakkoord ook afspraken over de huisvesting van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s). Gemeenten gaan kijken naar mogelijkheden voor locaties van kleinschalige huisvesting van deze doelgroep. De gemeente Kampen neemt dit ook mee in haar locatieonderzoek.

Huisvestingsmogelijkheden voor statushouders worden door de gemeente Kampen in een apart traject onderzocht in nauwe afstemming met de woningcorporaties. Wanneer er meer huisvesting voor statushouders voor handen is, dan worden huidige AZC’s ontlast.