Meer meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling in Kampen

Door Alex de Jong @ Attest Communicatie

KAMPEN – Het aantal meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling in de gemeente Kampen is het afgelopen jaar flink gestegen. Waar gerekend werd op een stijging van 5% ten opzichte van vorig jaar, is de stijging maar liefst zeven maal zo groot geworden. Om de verhoogde vraag tijdig op te vangen en wachtlijsten voor professionele hulp niet verder op te laten lopen, is de komende jaren structureel meer geld nodig. Ook de gemeente Kampen gaat dit in de portemonnee voelen.

‘Sinds 1 januari 2019 is de verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking getreden, evenals het aangepaste handelingsprotocol huiselijk geweld en kindermishandeling’, zo vertelt het Collega van B&W in een brief aan de Kamper gemeenteraad. ‘In de regio IJsselland is er in het eerste kwartaal van 2019 een stijging van het aantal meldingen waar te nemen van 35% ten opzichte van het gemiddelde van 2018. Het aantal adviezen is gestegen met 31%. Met de verbeterde wet Meldcode is er kortom meer zicht op de veiligheid van inwoners. Dit betekent dat we als gemeente eerder (mogelijk) huiselijk geweld en kindermishandeling in beeld hebben en mogelijk de schadelijke gevolgen hiervan kunnen beperken.’ Maar: omdat ‘slechts’ was gerekend op een stijging van vijf procent, en niet op het zevenvoudige, ontstaan er wel problemen op het gebied van de financiering en op het inschakelen van de juiste professionele hulp. ‘De toename van het aantal meldingen en adviezen bij Veilig Thuis is veel hoger dan verwacht. Door deze toename is de wachtlijst bij VTIJ enorm toegenomen en staat de bedrijfsvoering van VTIJ onder druk. Korte en lange-termijn maatregelen zijn noodzakelijk’, zo valt te lezen in de brief. Ondanks de toegenomen vraag stelt B&W wel dat ‘acute zaken met hoge dreiging altijd meteen worden opgepakt’.

Situatie in Kampen
Ook in Kampen zien we een stijging van het aantal meldingen en adviezen. De meldingen betreffen grotendeels kindermishandeling (42), (ex)partner geweld (18), en huiselijk geweld (13). De adviezen gingen grotendeels over kindermishandeling (13) en (ex)partner geweld (9). Regionaal schommelt de wachtlijst op dit moment rond de honderd zaken.
Wettelijk gezien dient een melding binnen vijf dagen getrieerd te worden. Doel van triage is dat VTIJ op basis van de inhoud van de melding en op basis van een risicotaxatie tot een besluit komt over de noodzakelijke vervolgstappen naar aanleiding van de melding. Ook wordt een besluit genomen over welke instelling of professional de verantwoordelijkheid gaat nemen voor de uitvoering van de vervolgstappen.

Meer geld nodig
Veilig Thuis IJsselland zet op korte termijn een aantal acties uit om de stijging van het aantal meldingen het hoofd te bieden. Zo is er extra menskracht ingezet om te voorkomen dat de achterstand niet wordt ingelopen en de wachtlijst nog langer wordt. De kosten hiervan voor 2019 bedragen regionaal 260.000 euro. Dit wordt voor een deel gedekt uit het regionale budget van de decentralisatie uitkering vrouwenopvang (DUVO). Daarnaast is het regionale overschot van 2018 (€ 148.000) hiervoor ingezet. Daarnaast hebben de elf bestuurders van de regio IJsselland in het bestuurlijk overleg van 25 juni 2019 besloten om de zorgen over de stijging van het aantal meldingen (en het bijbehorende knellende budget) kenbaar te maken bij de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport middels een gezamenlijke brief. Zij hopen op een grotere rijksbijdrage om daarmee de onvoorzien gestegen kosten te dekken.

Naar verwachting is dat er voor 2020 ook extra capaciteit (en budget) nodig is. Voornamelijk doel is om de stijging en het aantal meldingen binnen de wettelijke termijnen te kunnen verwerken. VTIJ en gemeenten uit de regio onderzoeken diverse scenario’s om te kijken hoe zo (kosten)efficiënt mogelijk gewerkt kan worden. In september/oktober is hierover meer bekend. De toename aan meldingen en onderzoeken betekent voor de gemeente Kampen waarschijnlijk een extra bijdrage voor VTIJ tussen de € 100.000 tot € 150.000 voor 2020.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*