Ooievaarspaal Pieterhoeve moet mogelijk verdwijnen !

ooievaar

Naar aanleiding van vragen van de fractie van Groen Links aan het college van B & W omtrent het afsteken van vuurwerk voorafgaand aan Sail 2014 heeft het college geantwoord dat voor het ontsteken van vuurwerk de Provincie Overijssel het bevoegd gezag is… Kort voor aanvang van het evenement bleek dat er een ooievaar nestelde dichtbij de plek waar het vuurwerk werd afgestoken.

Bij het verlenen van een ontbrandingstoestemming door de provincie moet op grond van artikel 3B.3 van het Vuurwerkbesluit worden getoetst “aan het belang van de bescherming van de gezondheid van mens en milieu”. De aanvraag van het bedrijf wat het vuurwerk verzorgde tijdens Sail is volgens de gemeente hieraan getoetst.

Vervolgens heeft Gedeputeerde Staten als bevoegd gezag beoordeeld of het evenement Sail Kampen 2014 vergunningplichtig is in het kader van de Natuurbeschermingswet. Vastgesteld is dat het evenement geen negatieve effecten op de kwalificerende habitattypen heeft en niet leidt tot significante verstoring van kwalificerende soorten. Op grond daarvan is vervolgens geconcludeerd dat er geen sprake is van vergunningplichtige activiteit conform artikel 19d en 16 van de Natuurbeschermingswet.

In feite ging het niet alleen om de ooievaar, maar leven er in de directe omgeving van de vuurwerklocatie diverse soorten vogels die daar broeden of een nest bouwen ( waaronder (beschermde)weidevogels, zoals tureluurs en kieviten

Volgens de gemeente kenmerkt het ontbrandingsgebied zich als een open vlakte waar zich vooral weide- en watervogels bevinden. Al meerdere jaren wordt dit gebied gebruikt voor het ontsteken van evenementenvuurwerk. Bij een eerdere editie van Sail is er volgens de gemeente voor en na het evenement onderzoek gedaan naar de effecten van het vuurwerk op broedvogels. Dat onderzoek is uitgevoerd door de heer Kloosterman van de Vereniging Behoud Vrije Natuur (VBVN). Zijn conclusie was dat er geen negatieve effecten voor de broedvogels aanwezig waren.

De effecten zijn getoetst door voor en na het evenement de nesten van broedvogels te inspecteren. Uit het feit dat er na het evenement meer eieren in de nesten aanwezig waren mag volgens Kloosterman geconcludeerd worden dat er geen negatieve effecten zijn opgetreden en dus ook geen sprake is van ernstige verstoring. De gemeente is van mening dat de hoeveelheid broedvogels in dit deel van de uiterwaarden bovendien niet zodanig is dat geen vuurwerk op deze plek kan worden gehouden.

Feit is wel dat het verstoren van broedende vogels en van vogels die een nest bouwen wettelijk verboden is door de Flora en Faunawet! De gemeente wijst in dit verband op een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van vragen aan het Ministerie van Economische Zaken in relatie tot vuurwerk tijdens het broedseizoen. In veel gemeenten
wordt tijdens Koningsdag (voorheen Koninginnedag) vuurwerk ontstoken. De staatssecretaris geeft aan dat het ontsteken van vuurwerk niet per definitie betekent dat dit in strijd is met de bepalingen in de Flora en Faunawet.

Dit jaar bleek dat er een ooievaarsnest bij de Pieterhoeve was geplaatst. Kort voor Sail werd een ooievaarskoppel waargenomen op het nest. Volgens de VBVN werden er voorbereidingen getroffen, maar was er nog geen sprake van broedsel in het ooievaarsnest. In overleg met de Natuurvereniging IJsseldelta is vervolgens afgesproken dat wanneer er op de dinsdag voor het evenement sprake was van broedsel het vuurwerk zou worden afgelast. Bij geen broedsel zou het evenement doorgaan en de dag na het evenement bekeken worden of er eieren in het nest lagen. In het geval dat het ooievaarspaar niet zou terugkeren, dan zouden de eieren overgebracht worden naar het ooievaarstation in Meppel om uit te worden gebroed in een broedmachine. Direct na Sail bleek dat de ooievaars terugkeerden op het nest en verdere actie niet nodig was. De ooievaars zaten nog gewoon op het nest.

Ook is er door de gemeente voor het vuurwerk overleg geweest met de eigenaar van de broedpaal. Er is afgesproken dat er overlegd word over verwijdering of verplaatsing van de broedpaal. Voor de broedpaal is namelijk geen omgevingsvergunning aangevraagd. Bovendien had de bewoner zich niet gerealiseerd dat door de broedpaal evenementen in het geding dreigen te geraken.

Afgesproken is dat in 2014 samen met o.a. natuurvereniging IJsseldelta bekeken wordt welke maatregelen er kunnen/moeten worden genomen om in de toekomst vuurwerkevenementen in de uiterwaarden nabij de Pieterhoeve te kunnen houden, welke onderzoeken er moeten worden gedaan etc. Ook alternatieve locaties zullen worden bekeken.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*