SAMENGESTELDE GEZINNEN: LET OP!

Fijn als u na een echtscheiding of overlijden van uw partner een nieuwe huwelijkspartner hebt gevonden. Maar let op de gevolgen als u beiden kinderen uit een vorige relatie heeft en een van u beiden komt te overlijden!

Wettelijk erfrecht en rente
Op grond van het wettelijk erfrecht (dus bij overlijden zonder testament) erft u alle bezittingen en schulden van uw echtgeno(o)t(e) en krijgen de kinderen van uw overleden echtgeno(o)t(e) een rentedragende vordering op u. Zo’n vordering en ook de eventuele rente hoeft pas te worden betaald als u overlijdt, failliet wordt verklaard of in de wettelijke schuldsanering terechtkomt.
De te vergoeden rente is gelijk aan de wettelijke rente (nu: 2%) verminderd met 6%. Omdat het verschil (2% min 6%) negatief is, hoeft dan geen rente te worden vergoedt. Maar als de wettelijke rente bijvoorbeeld 8% wordt, moet u dus (8% min 6%) 2% rente per jaar vergoeden. Zo kan de vordering van de kinderen van uw tweede echtgeno(o)t(e), elk jaar dat u leeft, steeds groter worden.

Stel: u leeft 20 jaar langer dan uw tweede echtgeno(t)(e), dan hebben zijn/haar kinderen bij uw overlijden dus recht op hun erfdeel vermeerderd met 40% rente (2% x 20 jaar). Die vordering en rente gaat dan ten koste van uw vermogen en daarmee wordt bij uw overlijden uw nalatenschap kleiner. Voor ùw kinderen geboren uit een eerdere relatie, resteert dan nog slechts een kleine erfenis. Het grootste gedeelte van uw vermogen gaat namelijk niet naar uw eigen kinderen, maar naar de kinderen van uw tweede echtgeno(o)t(e).
Een voorbeeld:
Het saldo van de erfenis van uw echtgeno(o)t(e) met twee kinderen uit een eerdere relatie is
€ 300.000. U en de twee kinderen erven ‘op papier’ ieder dus een bedrag van € 100.000.
Als u zelf na 20 jaar komt te overlijden, heeft ieder van die kinderen recht op een vordering van € 100.000 en bovendien recht op € 40.000 rente (2% x 20 jaar x € 100.000).
In totaal moet dan aan de twee kinderen van uw overleden echtgeno(o)t(e) € 280.000 worden betaald (€ 200.000 als aflossing op de hoofdsom en € 80.000 aan rente). Als uw vermogen bij overlijden ook € 300.000 is, is het saldo van uw nalatenschap daarna nog slechts € 20.000 voor uw eigen kinderen.

Dergelijke onbedoelde situaties zijn te voorkomen door het maken van een testament waarbij de rente kan worden aangepast en/of u over en weer elkaars kinderen tot erfgenaam kunt benoemen zodat er geen scheve verhoudingen ontstaan.

Erfbelasting
Bedenk daarnaast ook dat ondanks het feit dat de kinderen op hun erfenis moeten wachten, er door u als langstlevende wèl direct erfbelasting (successierecht) over zo’n toekomstige verkrijging aan de Belastingdienst moet worden betaald. Als daarvoor niet voldoende geld beschikbaar is (bijvoorbeeld omdat het geld ‘in de stenen zit’), kan dat bij u tot problemen leiden. Een goed testament kan er voor zorgen dat er minder (en soms zelfs geen) successierecht verschuldigd is.

Behoefte aan duidelijk uitleg? Bel voor een afspraak 038-332 55 55 / 038-385 10 30 en kom bij IJsseloevers Notarissen, voor méér informatie en een advies op maat! Avondopenstelling op afspraak.
Lezen hoe onze klanten IJsseloevers beoordelen? Kijk op www.ijsseloevers.nl

Ons kantoor houdt (in overleg) lezingen voor uw vereniging, ouderenbond enz. Gebruikelijke onderwerpen zijn Erfrecht, AWBZ, testamenten/levenstestamenten/volmachten. Bel ons voor meer informatie.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*