Schriftelijke vragen D66 over Wortmanstraat

Vertegenwoordigers van diverse politieke partijen en fracties brachten deze winter een bezoek aan de flats in de Wortmanstraat. Afgelopen donderdag gingen zij samen met bewoners en actieve leden van Arbo-positief gewapend met prikstok en vuilniszakken de buurt in voor een schoonmaakbeurt.

schoonmaakactie Wortmanstraat 1Bij deze gelegenheden is de politiek volop geïnformeerd door betrokken bewoners over de leefbaarheid en veiligheid in deze buurt. Volgens hen verslechtert de situatie met de dag. Bewoners organiseren zich inmiddels en proberen elkaar ook aan te spreken op hun gedrag. Desondanks willen zij ook kunnen vertrouwen op de medewerking of het ingrijpen vanuit de gemeente wanneer dat noodzakelijk is.

D66 komt tot de conclusie dat het hier nog wel eens schort, tot frustratie van de buurtbewoners. Mede naar aanleiding van dit bezoek stellen zij enkele vragen over prangende kwesties.

  1. Inzet politie. In het Wortmanteam is ook de politie vertegenwoordigd. Er is 0,2 fte gereserveerd voor inzet van een wijkagent. Tot nu toe laat deze agent zich niet of nauwelijks zien. Naar verluidt vanwege ziekte, cursussen en administratie. Bent u hiervan op de hoogte? Hoe kan het gebeuren dat de politie zich niet aan gemaakte afspraken houdt? Wanneer kunnen bewoners rekenen op de daadwerkelijke inzet van de politie in de Wortmanstraat conform de gemaakte afspraken?

  2. Inzet stadswachten. De politie is er vooral om (direct corrigerend) op te treden op het moment dat dit nodig is en bij meldingen van bewoners. Om een oogje in het zeil te houden als het gaat om leefbaarheid en veiligheid kan een beroep worden gedaan op stadswachten. Stadswachten worden momenteel niet ingezet in de Wortmanstraat, maar wel in de binnenstad en Brunnepe. Gezien de ernst van de problematiek is het zeker nuttig als stadswachten dagelijks in de Wortmanstraat surveilleren. Zeker gezien de nabijheid van de binnenstad moet dit eenvoudig mogelijk zijn. Erkent u het belang van de inzet van deze extra surveillance via stadswachten? Ziet u mogelijkheden om dit te realiseren?

  3. Brandveiligheid. Ook blijven er vraagtekens over brandveiligheid bestaan. Zo voert de vluchtweg bij brand over de balkons. Door het wegtrappen van het onderste tussenschot kunnen bewoners zich in veiligheid brengen. Echter, veel van hen zijn zich daarvan onvoldoende bewust. Er wordt zelfs in veel gevallen tuininrichting tegen deze schotten gezet, waardoor de vluchtweg wordt belemmerd. Deelt u onze zorgen dat hiermee de veiligheid van onze burgers in het geding is? Bent u bereid om met de verantwoordelijke woningcorporatie afspraken te maken om de voorlichting over de vluchtwegen te versterken?

  4. Zwerfvuil. Voornamelijk op vrijdagmiddag stapelt het zwerfafval zich op. Juist op dat moment, doorgaans tussen 15.00 en 17.00 uur, zijn volgens omwonenden geen controleurs en medewerkers openbare ruimte meer beschikbaar om boetes uit te delen of de rommel op te ruimen. Hierdoor blijft de rommel dagenlang liggen. D66 deelt de visie van omwonenden dat periodieke controles en het op vrijdagmiddag alsnog doen opruimen van het zwerfafval, de situatie kan verbeteren. Erkent u deze problematiek en bent u bereid om met bewoners in gesprek te gaan om te komen tot een structurele oplossing van de problematiek van het zwerfafval?

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*