Toegang ondersteuningsvragen in Kampen per 1 januari 2015

Waar kunnen inwoners op 1 januari 2015 terecht met hun ondersteuningsvraag?

Vanaf 2015 krijgt de gemeente Kampen veel taken overgedragen van het Rijk op het gebied van werk en inkomen, zorg, welzijn, opvoeding en jeugdzorg. Als gemeente bereiden we ons samen met inwoners, welzijns- en zorgaanbieders, maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere gemeenten al lange tijd voor op de komst van de nieuwe taken. Dit heeft in Kampen geleid tot een nieuw ondersteuningsstelsel: het Kamper Kompas 2017. Ook zijn keuzes gemaakt voor wat betreft de toegang tot ondersteuning: waar kunnen inwoners op 1 januari 2015 terecht met hun (ondersteunings)vragen.

Het Kamper Kompas gaat uit van de kracht van de samenleving. Iedereen kan meedoen en iedereen doet mee. Dat noemen we de Kamper Kracht: de basis voor ondersteuning. Inwoners van Kampen weten het heft in eigen handen te nemen. Of te hernemen. Ze zijn te allen tijde zelf aan het roer, of komen daar zo snel mogelijk weer aan terug. De gemeente is er voor die kwetsbare Kampenaren die het echt niet op eigen houtje kunnen redden. Niemand tussen wal en schip is het uitgangspunt.

Verandering kost tijd
En die nemen we. Tussen nu en 2017 gaan we het nieuwe ondersteuningsstelsel geleidelijk invoeren omdat we het zorgvuldig willen doen en om de continuering van zorg te garanderen. Om bestaande zorg te kunnen voortzetten én om klaar te staan voor nieuwe cliënten richten we ons voor 2015 dan ook op het inkopen van ondersteuning, het maken van (subsidie)afspraken met partners en het organiseren van de toegang. We zorgen ervoor dat inwoners die op 31 december 2014 zorg ontvangen of een indicatie voor zorg hebben, dit zorgaanbod ook in 2015 zoveel mogelijk behouden.

Toegang en werkwijze per 1 januari 2015
Net als voorheen, kunnen inwoners van Kampen die een (ondersteuning)vraag hebben, op 1 januari 2015 gewoon terecht op de plekken die zij gewend zijn. Denk bijvoorbeeld aan een schoolmaatschappelijk werker, de huisarts, een consultatiearts, een wijkverpleegkundige, een medewerker van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG Kampen) of een baliemedewerker in het stadhuis van de gemeente Kampen. Hier verandert per 1 januari 2015 niets in.

Wat wel verandert op 1 januari 2015 is dat de gemeente Kampen verantwoordelijk wordt voor de nieuwe taken en dus ook voor het toekennen van zorg en ondersteuning. Dit zal niet langer in de vorm zijn van een indicatie (want de indicatiestelling vervalt), maar in de vorm van het afgeven van een beschikking. Voordeel van deze manier van werken is dat ondersteuning op advies van de uitvoerend professional snel en zonder extra schakel kan worden afgegeven. Beschikkingen voor ondersteuning van begeleiding, vervoer, werk en inkomen worden vanaf 1 januari 2015 afgegeven bij de FrontOffice in het stadhuis. Beschikkingen voor ondersteuning op het gebied van jeugd worden afgegeven bij het CJG Kampen, aan de Wederiklaan.

Ook starten we in het stadhuis en het CJG met een nieuwe manier van werken. De nieuwe werkwijze houdt in dat in op deze plekken een aantal verkenners in opleiding zit. De verkenner bespreekt samen met de inwoner de ondersteuningsbehoefte en de mogelijke oplossingen. De eigen mogelijkheden en behoeften van de inwoner zijn hierbij het uitgangspunt. De verkenner bespreekt met de inwoner welk deel van de ondersteuningsvraag hij/zij zelf, eventueel met hulp van familie, vrienden of buren, kan oplossen. Verder bekijkt de verkenner samen met de inwoner of er algemene voorzieningen zijn waarvan hij/zij gebruik kan maken, zoals bijvoorbeeld  klussendiensten, activiteiten in een buurthuis en hulp bij de administratie. Wanneer de ondersteuningsvraag niet is op te lossen met de inzet van mensen in de omgeving of het gebruiken van algemene voorzieningen, kan een maatwerkvoorziening worden toegekend. Die kan bestaan uit (gespecialiseerde) dagbesteding, begeleiding bij het zelfstandig wonen, of bijvoorbeeld logeeropvang.  Voor de meer ingewikkelde of complexe vragen organiseert de inwoner, met hulp van de verkenner, een netwerkbijeenkomst, waarbij gezinsleden, buren, familie en/of professionals samen aan tafel zitten om de aanpak te bespreken.

We noemen dit in Kampen ‘Kamper Kompas, fase 1’. Van hieruit ontwikkelen, verbreden en verspreiden we de rol van de verkenner verder over meerdere organisaties (fase 2), zodat inwoners in de toekomst dus ook op meerdere plekken terecht kunnen met hun ondersteuningsvraag. Samen met de instellingen zal de komende jaren vanuit de bestaande situatie worden gewerkt naar de voltooiing van het Kamper Kompas in 2017. Ook de rol en taken van de gids worden in aanloop naar 2017 verder uitgewerkt.
 
Op naar het Kamper Kompas in 2017
Sinds de totstandkoming van het Kamper Kompas eind 2013, wordt dit in cocreatie verder uitgewerkt in de zogenaamde ’Kleine Slimme Groepjes’ (KSG’s). Dankzij de inzet van de deelnemers krijgt het Kamper Kompas steeds verder vorm. De resultaten uit de KSG’s hebben geresulteerd in het handboek Kamper Kompas, waarmee het college inmiddels heeft ingestemd. Het handboek is het vertrekpunt van waaruit er aan het Kamper Kompas gebouwd wordt. In een latere fase zal het handboek worden geëvalueerd en herzien en aan de hand van de praktijkervaringen aangevuld en aangescherpt worden. Ook wordt er een kwartiermaker aangesteld die toewerkt naar de voltooiing van het Kamper Kompas in 2017.

Kijk voor meer informatie over de veranderingen in de zorg op www.kampen.nl/kamperkracht

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*