Zoektocht naar oplossingen voor financiële situatie Kampen

(Ingezonden politiek)

In Kampen ontstaan bij de uitvoering van de zorgtaken op het gebied van Jeugd, Participatie en Wmo aanzienlijke tekorten. Dit komt enerzijds door oplopende kosten en anderzijds door dalende Rijksbijdragen. Deze factoren samen leiden op dit moment tot een tekort van € 6,1 miljoen. Dit betekent voor de gemeente Kampen dat er op dit moment een dermate groot tekort voor 2020 wordt voorzien dat er keuzes gemaakt moeten worden. Daarnaast ontbreekt op dit moment ruimte voor nieuw beleid om het coalitieprogramma en andere ambities verder vorm te geven. Daarom wordt er gekozen voor een omvangrijke bezuinigingsoperatie. In veel gemeenten speelt een vergelijkbare situatie.

Wat zijn oorzaken
De Gemeente heeft in 2015 de taken in het sociaal domein van het Rijk gekregen. De gemeenten hebben minder geld gekregen dan het Rijk destijds zelf voor zorg uitgaf. De kosten zijn moeilijk te ramen zegt verantwoordelijk wethouder Jan Peter van der Sluis van de ChristenUnie. “Het is bijna niet mogelijk om vooraf in een jaar in te schatten hoeveel mensen er werkeloos worden of geen baan kunnen vinden. Je weet niet hoeveel mensen naar Kampen verhuizen en steun nodig hebben. Het aantal bijstandsgerechtigden neemt toe. Dit voorjaar werden we geconfronteerd met de gevolgen van de aanzuigende werking van het ingevoerde abonnementstarief bij de Wmo. De bijdrage van het Rijk in het kader van Participatiewet neemt af terwijl de kosten dus toenemen. Tot maart 2019 was in Kampen het beeld dat we de uitkeringen konden betalen. Maar door het onverwachte lagere rijksbudget en de gestegen uitkeringen is een tekort ontstaan. Veel oorzaken waar we niets aan kunnen doen maar we staan wel opeens voor een grote financiele uitdaging”.

Nog meer tegenvallers
Bij de vaststelling van de begroting 2019 in november vorig jaar was er nog een positief saldo voor het jaar 2020 van ruim € 1 miljoen. Door onder andere de nu geraamde loon- en prijsstijgingen is dit overschot verdwenen. Dat betekent dat er geen ruimte meer is voor nieuw beleid.

Op zoek naar oplossingen
Het uitgangspunt van ons college is een duurzaam sluitende begroting. Van der Sluis zegt dat voorop staat dat we de zorg die mensen nodig hebben willen blijven geven. De oorzaken van de grote wijzgingen in bedragen zullen grondig worden geanalyseerd. En er zullen maatregelen worden genomen om weer in control te komen. Aan bezuinigen valt niet te ontkomen. Een voorstel om het financiele probleem op te lossen is in de maak en komt in juli in de gemeenteraad. Ook richten we ons op Den Haag om oplossingen te vinden.
In de landelijke kranten staat woensdag een paginagroot artikel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Veel gemeenten kampen met vergelijkbare financiele problemen. De gemeenten zullen nogmaals stevig in gesprek met Den Haag voor oplossingen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*