Ambtsgebed voortaan buiten de raadsvergadering

De gemeenteraad van Kampen heeft het reglement van orde gewijzigd. Als een van de weinige raden in Nederland opende de raad van Kampen haar vergadering met gebed. Met ingang van april is die traditie van de baan. Volgens het aangenomen voorstel wordt het ambtsgebed nu uitgesproken voorafgaand aan, dus buiten, de vergadering van de Raad.

De fractievoorzitters hebben een wijziging in het reglement van orde voorbereid die het gebed buiten de vergadering zet. Een kleine verandering, maar groot genoeg voor de Kamper raad om het besluit niet unaniem te kunnen nemen. SGP, CU en een lid van de PvdA stemden tegen.

Nieke Jansen, fractievoorzitter van GroenLinks: “Nederland kent, met recht en reden, de scheiding van kerk en staat. Wij zijn gemeenteraad voor alle inwoners van de gemeente Kampen, ongeacht hun levensovertuiging. Los van persoonlijke levensovertuigingen en meerderheden: deze raad is geen christelijke raad. Om die redenen hoort het ambtsgebed volgens GroenLinks niet in een raadsvergadering en niet in de raadszaal.”

Pascal Jacobs, fractievoorzitter van D66 is tevreden met dit besluit. “Dit resultaat doet recht aan de diversiteit van geloofsopvattingen in raad en samenleving”, verklaarde Jacobs in zijn stemverklaring. “Het geeft iedereen, of het nu raadsleden zijn, luisteraars of het publiek hier in de raadszaal, de vrijheid en de gelegenheid om al dan niet deel te nemen aan een gezamenlijk moment van bezinning.”

Johan Witteveen, fractieleider van de CU: “Het onderwerp raakt ons ook als individuele fractieleden, het ligt dicht bij ons, als je je afhankelijk weet van onze goede God heeft het vragen van een zegen en wijsheid over de besluitvorming in de Raad een grote waarde. Dat heeft er bij onze fractie toe geleid dat wij van mening zijn dat het ambtsgebed een onderdeel behoort te zijn van de vergadering.”

Klaas van den Bosch, fractieleider SGP: “Dit voorstel gaat verder dan voor ons noodzakelijk is. Voor ons als SGP is het waardevol om de afhankelijkheid van de Heer te erkennen”.