Jaarverslag toezicht en handhaving 2015 gemeente Kampen

politie

De gemeente Kampen stelt jaarlijks een handhavingsprogramma vast, waarin de doelen voor het nieuwe jaar beschreven staan. In het handhavingjaarverslag wordt verslag gedaan over het aantal controles en handhavingsacties in 2015.

In het jaarverslag staan alle resultaten per handhavingthema uitgesplitst. De meest in het oogspringende resultaten zijn hieronder weergegeven.

1. Milieucontroles: In totaal zijn er in 2015 270 controles uitgevoerd, die hebben geleid tot 48 bestuursrechtelijke handhavingtrajecten. In slechts één geval heeft dit geleid tot het verbeuren van een dwangsom. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om controles bij industriële bedrijven, agrariërs en horeca. In dat kader is een groot aantal bovengrondse brandstoftanks vervangen door nieuwe brandstoftanks omdat de keuringstermijn was verlopen.

2. Bouwhandhaving: Op verschillende terreinen worden er controles uitgevoerd. Enkele van deze onderwerpen zijn: verleende bouwvergunningen, constructieve veiligheid, illegale bouw, gebruik bestaande bouw etc. Zo is het hele jaar aandacht besteed aan de nieuwbouw van Myosotis (verzorgingstehuis) en het nieuwe winkelcentrum in De Hanzewijk. In totaal zijn er 152 controles uitgevoerd naar diverse bouwprojecten. Dit zijn er 13 meer dan gepland. Uit deze controles zijn 27 handhavingstrajecten voortgekomen die verder niet hebben geleid tot het opleggen van een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang. Er is in 3 gevallen een bouwstop opgelegd.

3. Brandpreventie: De brandpreventiemedewerkers van de gemeente hebben 268 controles uitgevoerd. Naast de geplande controles zijn er 32 bezoeken aan jeugdketen geweest, waarbij gewezen is op de brandgevaarlijke situaties. Alle aanbevelingen zijn door de “jeugd” opgevolgd. Ook zijn controles uitgevoerd in het kader van Kampen Merkbaar Beter (KMB). Dit zijn controles op verzoek van pandeigenaren/verhuurders zelf om te kijken of hun pand wel brandveilig is. Het totaal aantal controles heeft geleid tot 131 geconstateerde overtredingen. Op één na zijn die allemaal na een eerste aanschrijving ongedaan gemaakt.

4. Veilig uitgaan/cameratoezicht: De veiligheid in het uitgaansgebied heeft extra aandacht gekregen. Er is voortdurend samenwerking tussen horeca, politie en gemeente. De partijen hebben onder andere afstemming over uitgezette acties, gebruik van de horeca telefoon, geplande evenementen en cameratoezicht. In 2015 hebben de beelden van cameratoezicht de politie ondersteund. De meest voorkomende incidenten zijn vernieling, geweld en geluidsoverlast. Uit de cijfers blijkt dat het aantal misdrijven is teruggelopen van 2017 in 2013 naar 1663 in 2015.

5. Overlast in de woonomgeving: Vanwege verschillende oorzaken ervaren veel mensen overlast in de woonomgeving. Dit kan veroorzaakt worden door psychisch kwetsbaren, middelenmisbruik, maar ook door jeugdgroepen. De gemeente voert de regie om deze overlast tegen te gaan. De ene keer kan dit door een simpele handhavingbrief, een andere keer is een intensief begeleidingstraject nodig. Dit wordt veelal door de partners in het sociale domein uitgevoerd. Binnen de driehoek (burgemeester, OM en politie) zijn afspraken gemaakt over de prioritering van deze problemen.

6. Hennep: Afgelopen jaar heeft de politie zeven hennepkwekerijen opgerold. Alle meldingen die bij de politie binnenkomen, bijvoorbeeld via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000, worden onderzocht. De aanpak is onderdeel van een gezamenlijk uitvoeringsprogramma. Ook de gemeente speelt daarin een rol bij bijvoorbeeld het sluiten van een pand of het laten afsluiten van de stroom (in verband met brandgevaar).

7. Evenementen: In totaal hebben er in 2015 113 evenementen plaatsgevonden. Er wordt vooraf met de organisatoren van de evenementen overleg gevoerd over toegankelijkheid van de hulpdiensten en de veiligheid van het evenement zelf. Daarnaast zijn er bijeenkomsten georganiseerd voor evenementenorganisatoren en raadsleden, waarbij gesproken is over veiligheid.

8. Klachten/meldingen en handhavingverzoeken: Naast de reguliere werkzaamheden heeft de gemeente ook te maken gehad met meldingen en handhavingverzoeken die zijn opgepakt. Over 2015 waren dat in totaal 91 meldingen/klachten en 15 verzoeken om handhaving.