Antwoorden College op raadsvragen over afvalbeleid binnenstad

B&W pareren kritiek en stellen niet over één nacht ijs te zijn gegaan

Recent heeft de PvdA-fractie in de gemeenteraad van Kampen kritische vragen gesteld aan het College van B&W over het afvalbeleid. Tevens zette de fractie vraagtekens bij de volgens hen te kleine, nieuwe ondergrondse containers in de binnenstad. Dit laatste spreekt het College tegen en ze licht haar overwegingen en handelen uitgebreid toe.

Ter inleiding op de beantwoording van de raadsvragen, stelt het College dat niet alle feiten juist zijn die de PvdA-fractie had opgevoerd. Er wordt geadviseerd om een volgende keer eerst te rade te gaan bij de ambtenaren om misverstanden te voorkomen. Zo zouden een aantal vragen ook kort beantwoord kunnen worden.

Formeel heeft de PvdA-fractie nog geen kennis genomen van de antwoorden. Fractievoorzitter Manfred Haveman kan er dus nog geen officiële reactie op geven. Informeel heeft hij wel de antwoorden vernomen. In de wandelgangen geeft hij toe dat de reactie van het College strikt technisch klopt maar dat de werkelijkheid daarmee niet strookt. De PvdA-fractie houdt haar twijfels over de geschetste situatie dat alles goed zou lopen. ”Het laatste woord zal hierover nog niet gezegd zijn”, aldus Haveman.

Het College van B&W is uitgebreid ingegaan op de gestelde vragen. Omdat KampenOnline eerder de raadsvragen van de PvdA-fractie integraal heeft gepubliceerd, zullen we dat nu ook doen met de antwoorden. De petitie, de voorgeschiedenis en meer informatie is hier te vinden: http://kampenonline.com/petitie-tegen-containers-binnenstad/

containers in de Raad

Beantwoording van de schriftelijke vragen van de PvdA Kampen aan het College van B&W inzake vuilophalen in de binnenstad d.d. 1 juli 2015

1. Is het college op de hoogte met de problematiek?
Wij zijn ervan op de hoogte dat er bewoners van de binnenstad zijn die niet tevreden zijn met het beleid van afvalinzameling en daarom actie hebben ondernomen door onder andere een petitie te starten.

2. Heeft het college zich voldoende laten informeren door ervaringen van andere gemeenten en door de medewerkers van BOR?
Ja. Er is informatie ingewonnen bij andere gemeenten en ROVA. Bovendien is voor het opstellen van het bestek gebruik gemaakt van een extern bureau dat soortgelijke klussen voor andere gemeenten heeft verzorgd. De ambtelijke opdracht ligt bij de eenheid BOR. Medewerkers van deze eenheid zijn betrokken bij het project.

3. Hoe heeft het college de binnenstadsbewoners geïnformeerd over het nieuwe systeem en de stijgende kosten?
In het voorjaar van 2014 zijn er huis-aan-huis flyers (bijlage) bezorgd met informatie over de afvalinzameling. De binnenstadsbewoners zijn daarin uitgenodigd op twee verschillende momenten een inloopbijeenkomst te bezoeken of telefonisch of via een speciaal e-mailadres vragen te stellen. Hiervan is mondjesmaat gebruik gemaakt.
Begin juni 2015 hebben alle binnenstadsbewoners de voor de bediening van de ondergrondse container afvalpas thuis gestuurd gekregen. Hierbij zat een brief (bijlage) met uitgebreide informatie over de afvalinzameling in de binnenstad. Onder het kopje “Gebruik afvalzakken en kosten” bovenaan op de tweede bladzijde staat zelfs een instructie over hoe om te gaan met de vultrommel van 40 liter.

Bij deze vraag komen wij graag terug op uw rekenvoorbeeld, want deze klopt eenvoudig niet. Voor de zekerheid hebben we laten nagaan of de vultrommel (minimaal) 40 liter kan bevatten. Dit is het geval. Zelfs nog iets meer. Er kan dus per keer 40 liter afval worden gestort en geen 20 zoals u schetst. Enkel het effect van het aanstampen kan enig verschil veroorzaken, al is het de vraag of iedereen tot op heden zijn minicontainer of rode afvalzak tot de nok toe gevuld had op het moment dat die werd opgehaald. Nu kan men op elk gewenst moment 40 liter afval wegbrengen.
Voor alle verschillende inzamelmiddelen voor het klein huishoudelijk restafval rekent de gemeente Kampen omgerekend naar een literprijs hetzelfde tarief. Dit tarief bedraagt in 2015 €0,04162 per liter. Voor het gebruik van een ondergrondse container met een vultrommel van 40 liter betaalt men dus € 1,66 per keer; voor één van 60 liter € 2,50. Het laten ledigen van een minicontainer met een inhoud van 140 liter kost € 5,83; één van 240 liter € 9,99. Al deze tarieven zijn vastgesteld door de gemeenteraad. Het tarief voor de ‘rode zakken’ is de afgelopen jaren niet gelijk gestegen met de overige inzamelmiddelen. Het tarief voor de rode zak met een inhoud van 60 liter is berekend als zijnde 40 liter. Hierdoor hebben de bewoners die hiervan gebruik maakten voordeel ondervonden.
Het systeem met ‘rode zakken’ houdt op te bestaan. Met de invoering van ondergrondse containers met een inhoud van 40 liter voor de hele gemeente (het buitengebied uitgezonderd) is/wordt de afvalinzameling nu voor alle inwoners van Kampen gelijkgetrokken en daarmee rechtvaardiger dan het oude systeem met de verschillende inzamelmiddelen.

Met de vaststelling van het Grondstoffenbeleidsplan 2013-2017, vastgesteld door de gemeenteraad op 28 mei 2013, heeft de gemeente Kampen een duidelijke keuze gemaakt/bevestigd voor het diftar-systeem, waarbij de vervuiler betaalt. De grondstoffen (gft, papier, plastic enz.) die uit het restafval gescheiden kunnen worden, kan men gratis kwijt. Het storten van restafval wordt hierdoor minder, maar per liter wel duurder. Door de maatregelen uit het Grondstoffenbeleidsplan voldoet de gemeente Kampen ook aan het wettelijk kader,vastgelegd in het Landelijk Afvalbeheersplan (LAP2), waarin staat dat in 2015 65% van het afval herbruikbaar moet zijn.
Daarbij betaalt de gemiddelde Kampenaar in vergelijking tot inwoners van andere gemeenten relatief weinig aan afvalstoffenheffing. Met de maatregelen uit het Grondstoffenbeleidsplan,waaronder het systeem van ondergrondse containers voor het klein huishoudelijk restafval,houden wij de kosten voor onze inwoners zo laag mogelijk. Omdat de gemeente de inkomsten aan afvalstoffenheffing alleen mag besteden aan de inzameling van afval, is er sprake van een rechtstreeks verband.

4. Hoe kijkt het college tegen de storingsgevoeligheid van de apparatuur aan en heeft het college zich contractmatig ingedekt tegen eenzelfde debacle als bij de parkeerautomaten?
De ondergrondse containers zijn uitgevoerd met hetzelfde systeem als eerder geplaatste ondergrondse containers in Kampen. Deze zijn beproefd over langere tijd en zijn ook in Kampen niet of nauwelijks storingsgevoelig. Verder gelden de normale regels die horen bij een leverantie.

5. Hoe biedt het college het hoofd aan opstapelend vuil naast de containers bij storingen en bij het achterlaten van de zak die niet door de opening past door gefrustreerde binnenstadsbewoners?
Zoals eerder aangegeven komt het hoogst zelden voor dat een container een storing kent. We hebben iedereen een tweede container toegewezen, mocht dit zich onverhoopt toch voordoen. Over de inhoud van de vultrommel (40 liter) hebben we informatie gegeven (zie vraag 3). Het plaatsen van afval naast de containers is verboden. Dit gebeurt moedwillig en is asociaal. De bijgeplaatste zakken worden door ons onderzocht en wanneer de dader te achterhalen valt krijgt deze een forse boete.

6. Hoe heeft het college de bewoners geïnformeerd over de speciaal ingelaste bijeenkomst met inwoners op 2 juli?
Dit was geen (openbare) bijeenkomst voor alle inwoners van de binnenstad. Dit was een besloten overleg met enkele ontevreden binnenstadsbewoners die zich met name via facebook uitlieten over het afvalinzamelingsbeleid. Via dezelfde weg zijn zij opgeroepen contact op te nemen om een overleg te beleggen. Hiervan is gebruik gemaakt.

7. Kan het college aangeven wat de positie van de wijkvereniging Binnenstad hierbij is?
In het voortraject was onder andere de wijkvereniging Binnenstad vertegenwoordigd in de klankbordgroep van het project ‘Realisatie ondergrondse containers restafval binnenstad Kampen’. Belangrijke thema’s als de locatiebepaling van de ondergrondse containers, (loop)afstand en inhoud vultrommels zijn hierin besproken. Het plan, zoals dat is uitgevoerd,werd in zijn geheel gedragen door deze klankbordgroep. Het onderwerp daarbij was wel enkel de realisatie van ondergrondse containers en niet het gehele systeem van afvalinzameling. Bij de (on)mogelijkheden voor het scheiden van afval en de financiële gevolgen daarvan heeft de wijkvereniging aandacht gevraagd.

8. Is het college bereid een passende oplossing te bedenken? Bijvoorbeeld door een grotere opening op de centrale bakken te laten plaatsen, of door binnenstadsbewoners financieel te compenseren?
Wij zoeken altijd naar wat voor de inwoners van onze gemeente het beste is. Dat geldt ook voor de afvalinzameling. Deze willen we graag zo efficiënt mogelijk houden, waarbij we voldoen aan wettelijke vereisten opgelegd door het Rijk. Dit doen we op een goede manier, maar wanneer we wat over het hoofd hebben gezien onderzoeken we graag of we een oplossing zien voor problemen.

Een grotere vultrommel is voor ons geen oplossing voor een niet bestaand probleem (zie vraag 3). Wij hebben bewust daarvoor gekozen. En wel om twee redenen:
milieuhygiëne
In ons streven om zoveel mogelijk herbruikbare grondstoffen uit het afval te halen. Hierdoor wordt de hoeveelheid aangeboden restafval steeds kleiner. Dit jaar kunnen bijvoorbeeld de drankenkartons, zuivelverpakkingen en blik ook al gescheiden worden ingezameld. Om te voorkomen dat restafval te lang in of bij de woning blijft liggen en voor ongezonde toestanden zorgt, hebben we de vultrommel verkleind van 60 naar 40 liter.
verlichting voor mensen die fysiek minder zijn
Om een zak van 60 liter naar een ondergrondse container op hemelsbreed
maximaal 150 meter te vervoeren is voor mensen die fysiek minder zijn een
hele toer. Om dit te verlichten is een vultrommel van 40 liter beter.

Wat wellicht speelt bij (sommige) woningen in de binnenstad en in de overige wijken ook bij appartementen (hoogbouw), is de beperkte mogelijkheid om afval te scheiden. Hier kijken we nog eens goed naar. We volgen pilots/initiatieven in den lande en onderzoeken of er mogelijkheden zijn om (centrale) plekken te creëren zijn om te scheiden grondstoffen in te zamelen. Slechte ervaringen uit het verleden met de inzameling via centrale gft-containers zijn we nog niet vergeten.
In combinatie met het vinden van mogelijkheden om afval te kunnen scheiden, bekijken we of we iets met de tarieven kunnen variëren in het geval afval scheiden als onmogelijk moet worden beschouwd. Hierbij komen we op een moeilijk terrein om te bepalen wie wel en wie niet in de gelegenheid is afval te scheiden. In de binnenstad kan op de meeste (en wellicht wel alle) adressen afval gewoon worden gescheiden.

9. Er is een petitie in de maak. Wat gaat het college daarmee doen?
Wij kennen de petitie. Zoals eerder aangegeven heeft er op ambtelijk niveau overleg plaatsgevonden met de initiatiefnemers ervan. In september van dit jaar komt hierop een vervolg, waarbij onder andere ook verder wordt gesproken over de bij vraag 8 vermelde onderwerpen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*