College bereikt overeenstemming over afwikkeling grondbank

zwartendijk

 

Het college van B&W van Kampen en de directie van het consortium De Dijken BV hebben overeenstemming bereikt over de afwikkeling van het grondbankdossier. Voor de toekomst zijn afspraken gemaakt over ontwikkelrechten en mogelijke samenwerking op bestaande en nieuwe bouwlocaties in Kampen.

In februari 2014 is tussen het college van B&W en het consortium De Dijken BV de Parapluovereenkomst Grondbank getekend. In deze overeenkomst is op hoofdlijnen een akkoord gesloten over de afwikkeling van het grondbank dossier. De uitwerking van dit akkoord is nu opgenomen in een nieuwe overeenkomst.

Inhoud afspraken
Consortium De Dijken BV krijgt met de overeenkomst het recht om maximaal 1025 bouwkavels te kopen van de gemeente tegen een marktconforme prijs. Daarnaast is overeengekomen dat het consortium de helft van het woningbouwprogramma (maximaal 650 woningen) mag ontwikkelen, wanneer de gemeenteraad besluit om het dorp Reeve volledig te ontwikkelen. Besluit de raad om niet over te gaan tot de ontwikkeling van Reeve, dan gaan beide partijen een samenwerking tot 2040 aan voor de ontwikkeling van nieuwe bouwlocaties en de herontwikkeling van bestaande gebouwen in Kampen. Het consortium krijgt hiermee de mogelijkheid om als eerste partij met de gemeente te overleggen over de ontwikkeling van woningen, dit tot een maximum aantal van 650.

Raadsvoorstel
Het college informeert de gemeenteraad over de uitwerkingsovereenkomst. Daarnaast vraagt zij de raad om een krediet van 1,2 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de overname van de gronden in het gebied Zwartendijk. Hiermee wordt de gemeente zowel juridisch als economisch eigenaar van deze gronden. De behandeling in de raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling vindt plaats op 27 juni 2016.

Oordeel Europese Commissie
Het college legt de overeenkomst na ondertekening voor aan de Europese Commissie om er zeker van te zijn dat de afspraken in de overeenkomst niet in strijd zijn met Europese en/of nationale staatssteunregels.

Achtergrond grondbankdossier
Vanaf 2006 zijn door zowel de gemeente als het consortium gronden aangekocht in de gebieden Zwartendijk, Venedijk Oost, Venedijk West en ’s-Heerenbroek. In die jaren zijn gesprekken gevoerd met het consortium om te komen tot een samenwerking bij nieuwe gebiedsontwikkelingen. De gedachte daarbij was om voor deze samenwerking een gezamenlijke grondbank op te richten. Tot een dergelijke grondbank is het niet gekomen door meerdere oorzaken. Over de afwikkeling en de door partijen gedane investeringen in grondaankopen bestond verschil van mening. Met deze overeenkomst wordt het grondbankdossier gesloten en kan naar de toekomst gekeken worden.