Welstandstoets niet afgeschaft maar eenvoudiger

bouwkavels

 

De huidige Welstandsnota van de gemeente Kampen wordt geactualiseerd. Het college van B&W heeft besloten de welstandstoetsing niet af te schaffen maar te vereenvoudigen. Dit geldt zowel voor woonwijken als op bedrijventerreinen. Voor woonwijken geldt dat kleine verbouwingen hierdoor straks sneller getoetst worden.

Als een omgevingsvergunning voor bouwen wordt aangevraagd, dan wordt het bouwplan aan de welstandscommissie voorgelegd. Zij beoordeelt of een bouwplan qua uiterlijk past binnen de omgeving waarin het gebouwd wordt. Dit gebeurt aan de hand van de welstandscriteria uit de Welstandsnota. De afgelopen maanden konden bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden aangeven hoe zij tegen welstand aankijken.

Resultaten
Uit gesprekken met inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden is gebleken dat er geen draagvlak is om de welstandstoetsing af te schaffen. Ondernemers en inwoners vinden welstand belangrijk. Het zorgt er namelijk voor dat er bij een verbouwing rekening wordt gehouden met de omgeving. Uit een enquête onder het burgerpanel blijkt dat de welstandstoetsing door een kleine meerderheid niet altijd nodig wordt gevonden. Bij extreme keuzes voor een verbouwing of nieuwbouw is wel een vorm van welstandstoetsing gewenst.

Uit de gesprekken is ook gebleken dat bij de beeldkwaliteitsplannen voor nieuwbouwplannen in een aantal gebieden een te gedetailleerd pakket aan regels wordt neergelegd. Daarnaast is het soms niet duidelijk aan welke eisen een bouwplan moet voldoen. Denk hierbij aan de raamindeling of aan het gebruik van verschillende soorten materialen. In de geactualiseerde Welstandsnota wordt daarvoor een programma van eisen opgenomen.

Vervolg
Op 22 juni wordt de raad geïnformeerd over de uitkomsten van gesprekken met inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden. De herschreven Welstandsnota wordt later dit jaar als concept ter visie gelegd zodat inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden hierop kunnen reageren.