College presenteert financiële verkenning 2015-2018 met aandachtspunten voor nieuwe gemeenteraad

KampenHet college van B&W heeft een ‘lichte’ versie van de perspectiefnota voor de jaren 2015 – 2018 aangeboden aan de nieuwe gemeenteraad. Bedoeling van dit document is dat de nieuwe gemeenteraad daarmee inzicht krijgt in een aantal belangrijke financiële ontwikkelingen. Daardoor kan dit ook als basis dienen voor de komende coalitieonderhandelingen.

De gemeenteraad had via zijn auditcommissie gevraagd of het mogelijk was om een tussentijdse stand van zaken te geven van de gemeentelijke financiën. Het college voldoet nu aan dit verzoek door de aanbieding van een zogenaamde perspectiefnota – light voor de jaren 2015 tot en met 2018.

Opvallend is dat in eerste instantie sprake is van een behoorlijk batig begrotingssaldo voor de komende jaren. Dit is vooral een gevolg van een meevaller in de rijksvergoeding voor de bijstandslasten. Dat is eigenlijk ook het enige  “goede nieuws” in deze nota.

Het college geeft een aantal signalen af aan de nieuwe gemeenteraad met betrekking tot zaken die te zijner tijd ter besluitvorming zullen worden voorgelegd. Het betreft dan aangelegenheden die relatief grote financiële gevolgen kunnen hebben. Daarbij benoemt het college onder andere:
De gevolgen van het onderwijshuisvestingsprogramma en meer specifiek de kosten van nieuwe huisvestingsvoorzieningen, de overheveling van het buitenonderhoud naar de schoolbesturen en de veroudering van de bestaande schoolgebouwen.
De risico’s die verbonden zijn aan de decentralisatie van het sociale domein. Ook voor Kampen geldt dat er nog veel onzeker is rondom de overdracht van taken op de gebieden van de WMO, de jeugdzorg en de participatiewet.
Het verlagen van de interne rekenrentevoet. Vanuit de raad zijn er, ook in het recente verleden, signalen afgegeven dat men een verlaging van de rentevoet in overweging wil nemen. De impact daarvan beloopt ongeveer een bedrag van € 1 miljoen structureel per vol procent verlaging.
De gevolgen van een ‘go-no-go’ besluit met betrekking tot de exploitatie van het gebied IJsseldelta Zuid. De besluitvorming over dit gebied is door de raad doorgeschoven naar 1 januari 2016. Het eventueel niet doorgaan van de verdere ontwikkeling van dit gebied heeft gevolgen die ruwweg kunnen oplopen naar een bedrag van € 30 miljoen.
Het college wijst op de gevolgen van het verder oplopen van de schulden en de daarmee gepaard gaande rentelasten  van de gemeente. Achterliggend signaal is uiteraard dat de groei van de schulden moet worden afgeremd.

Samenvattend
Het is aan de nieuwe gemeenteraad om besluiten te nemen op een aantal complexe en tevens financieel omvangrijke dossiers. De gevolgen daarvan kunnen ingrijpend zijn. Een in eerste aanleg positief beeld kan snel omslaan in een negatiever beeld. Het college wil met de verstrekte informatie een bijdrage leveren aan de coalitievorming via het vormen van een gedeeld beeld over de financiële positie en daarmede de te stellen financiële kaders en randvoorwaarden door de nieuwe gemeenteraad.

Meer informatie
De perspectiefnota – light is vanaf vrijdag 28 maart te downloaden via www.kampen.nl.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*