College stemt in met Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom

Vluchtelingen2

Het college van B&W heeft ingestemd met de inhoud van het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielstroom. Dit akkoord tussen het Rijk en gemeenten bevat afspraken over onderwijs, zorg, werk en integratie van vergunninghouders. De afspraken hebben als doel om vergunninghouders zo snel mogelijk zelfstandig en volwaardig mee te laten doen in de Nederlandse samenleving.

De afspraken bestaan uit maatregelen en het beschikbaar stellen van vergoedingen. Zo wordt er bijvoorbeeld extra geld beschikbaar gesteld voor bijstandsuitkeringen vanwege de toename van vergunninghouders. Ook komt er een extra vergoeding voor vroegschoolse educatie van peuters met een taalachterstand.

De begeleiding van een vergunninghouder start zodra deze een huis toegewezen krijgt. Zo begeleidt Stichting Welzijn in Kampen bijvoorbeeld bij het ondertekenen van het huurcontract, het inrichten van het huis en de inschrijving bij de gemeente.

Vergoedingen van Rijk
Het is nog onduidelijk hoe de vergoedingen verdeeld gaan worden over de gemeenten en wat dit concreet voor Kampen betekent. Wel is de verwachting dat de vergoedingen op een aantal terreinen niet voldoende zijn, wanneer er gerekend wordt met een vast bedrag (normbedrag) per vergunninghouder. Het college van B&W houdt rekening met de inzet van extra gemeentelijke middelen.