Gemeente gaat handhaven op recreatiepercelen langs Ganzendiep

Ganzendiep

De gemeente Kampen gaat handhaven op de recreatiepercelen langs het Ganzendiep, te weten De Noord en de Seveningseweg. Ongeveer 150 percelen worden gecontroleerd of ze voldoen aan de regels van het bestemmingsplan Buitengebied.

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft hiertoe besloten omdat er sprake is van situaties op percelen waar bebouwing en/of gebruik in strijd is met het bestemmingsplan.

Bij de controles worden voornamelijk gekeken naar:
Nieuwe illegale situaties
Brandonveiligheid
Illegale permanente bewoning
Te veel recreatieverblijven op één perceel.
Overschrijding maximale bebouwing

Andere strijdigheden worden op dit moment niet meegenomen in het handhavingtraject. De prioriteit ligt bij bovengenoemde situaties. Jaarlijks worden de prioriteiten voor handhaving van de andere strijdigheden vastgesteld. De gemeente treedt vanaf heden al op tegen nieuw illegaal gebruik en bouw.

Informeren perceeleigenaren
De perceeleigenaren langs De Noord en de Seveningseweg worden deze week via een brief uitgenodigd voor een informatieavond eind mei. Aan de hand van kaart- en fotomateriaal wordt die avond zo goed mogelijk aangegeven waar en wat precies wordt gehandhaafd. De bebouwing op en het gebruik van de percelen moeten in overeenstemming worden gebracht met het bestemmingsplan.

Burgemeester Koelewijn realiseert zich dat deze stap voor de perceeleigenaren gevolgen kan hebben. Ik hoop dat de perceeleigenaren zelf binnen een vast te stellen termijn tot herstel en/of verwijdering overgaan, wanneer blijkt dat ze niet voldoen aan de regels van het bestemmingsplan”.

De controle van de percelen start naar verwachting rond de zomer. Na controle van de percelen ontvangen de perceeleigenaren die niet voldoen aan de regels of vrijstellingen in het bestemmingsplan een brief. Hierin wordt duidelijk aangegeven welke herstelwerkzaamheden uitgevoerd moeten worden om alsnog aan de regels te voldoen en binnen welke termijn.

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over het plan voor de handhaving in het recreatiegebied.