Handhavingsverzoek Stichting Werkgroep Zwartendijk buiten behandeling gelaten

Het college van B&W laat het handhavingsverzoek dat is ingediend door de Stichting Werkgroep Zwartendijk met betrekking tot voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de bypass buiten behandeling. Uit extern ingewonnen juridisch advies over het handhavingsverzoek blijkt dat de stichting geen belanghebbende is. Om die reden is het niet mogelijk voor het college om het verzoek in behandeling te nemen, voor zover het verzoek de bevoegdheid van het college betreft.

De Algemene Wet Bestuursrecht vereist dat een organisatie of persoon ‘belanghebbende’ moet zijn om een verzoek tot handhaving te kunnen doen. Volgens die wet wordt onder een belanghebbende verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.

In de statuten van de Werkgroep Zwartendijk staat beschreven dat de stichting als doel heeft te voorkomen dat op het grondgebied van de gemeente Kampen ten westen van de rijksweg N50 woningbouw, industrie en haventerreinen worden ontwikkeld. Dit gebied wil de stichting als natuur en cultuurlandschap behouden. De Raad van State heeft op 11 februari 2015 de planonderdelen van het bestemmingsplan IJsseldelta Zuid vernietigd, voor zover die betrekking hebben op het bouwen van woningen en het aanleggen van een jachthaven. De in stand gelaten planonderdelen voorzien niet in de ontwikkeling van woningbouw, industrie of een haventerrein. Het handhavingsverzoek heeft betrekking op het geschorste deel van het bestemmingsplan. De werkzaamheden die nu door aannemerscombinatie Isala Delta uitgevoerd worden, houden geen verband met de doelstelling van de Stichting Werkgroep Zwartendijk. Om deze redenen kan de Stichting Werkgroep Zwartendijk niet als belanghebbende aangemerkt worden.

“Wij worden continu op de hoogte gehouden van de werkzaamheden die uitgevoerd worden door Isala Delta. De werkzaamheden blijven we volgen en telkens bekijken we of deze voldoen aan de geldende voorschriften”, aldus Bort Koelewijn, portefeuillehouder Toezicht en Handhaving.


 

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 39861673

 

 


Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*