Kampen maakt privacybeleid toekomstbestendig

privacy Knipsel

Hervorming Europese privacywetgeving

Gemeenten hebben te maken met veranderende regelgeving op het gebied van de privacywetgeving. De regels voor het verwerken van persoonsgegevens worden strenger. Kampen gaat deze veranderende regelgeving uitwerken in haar privacybeleid, zodat voor iedereen duidelijk is wie, wanneer, over welke informatie kan en mag beschikken.

De gemeente levert diverse producten en diensten en ondersteunt inwoners waar nodig op terreinen als de zorg, jeugdhulp en werk en inkomen. We zorgen er bijvoorbeeld voor dat mensen met een beperking ondersteuning krijgen, zoals een rolstoel of dagbesteding. Om deze taken goed uit te kunnen voeren verzamelt en gebruikt de gemeente veel persoonsgegevens.

Op dit moment wordt gewerkt aan de hervorming van de Europese privacywetgeving. Daarnaast is per 1 januari 2016 de nieuwe meldplicht datalekken in werking getreden. Hiermee krijgen overheden en bedrijven een meldplicht wanneer er sprake is van een datalek. Er is sprake van een datalek als persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben. Bijvoorbeeld als een e-mail naar een verkeerd adres wordt gezonden of als er een laptop gestolen is.
Het onzorgvuldig omgaan met, of onjuist gebruik van persoonsgegevens kan leiden tot schade. Niet alleen voor inwoners, maar ook voor de gemeente doordat inwoners hun vertrouwen verliezen in de gemeente of medewerkers in hun werkgever. Ook kunnen soms boetes worden opgelegd.

Met het oog op de nieuwe regelgeving gaat Kampen haar huidige privacybeleid aanpassen. Er wordt een privacybeheerder aangesteld die op basis van de huidige stand van zaken gaat onderzoeken welke acties we moeten ondernemen om het privacybeleid op orde te krijgen en wat daarbij de prioriteiten zijn. Naar verwachting is dit onderzoek eind 2016 gereed.

Burgemeester Koelewijn: “Ik vind het zeer belangrijk dat er zorgvuldig omgegaan wordt met de gegevens van inwoners. Uitgangspunt is dat we met de gegevens van inwoners omgaan zoals we willen dat ook met onze gegevens wordt omgegaan.”