Maatregelen Kampen Bereikbaar 2017 rondom station en stadsbrug

Betere doorstroming door aanpassing verkeerslichten met adviezen alternatieve routes in maatregelenpakket Beter Benutten

Om de verkeersdoorstroming rondom het station Kampen te verbeteren, heeft het college van B&W van gemeente Kampen afgelopen dinsdag een voorkeur uitgesproken voor een maatregelenpakket dat in 2017 uitgevoerd kan worden. De voorkeursvariant houdt onder meer in dat de verkeerslichten bij het station en de stadsbrug anders worden ingesteld en de reizigers gerichte adviezen krijgen voor reisalternatieven of andere routes. Ook wordt een kwaliteitsslag doorgevoerd met een meer autoluwe Zwolseweg voor de entree van het station Kampen en wordt ingezet op minder vaak de Stadsbrug open voor scheepvaart in de ochtendspits.

Dit pakket is volgens het college haalbaar en kan ook rekenen op het meeste draagvlak bij inwoners en de weggebruikers. Van 27 juni – 17 juli vonden in Kampen de experimenteerwerken plaats waarin maatregelen zijn uitgetest om de verkeersdoorstroming op en rond het knooppunt Station Kampen te verbeteren.

Effecten en reacties
De testen waren met name bedoeld om inzicht te krijgen in de mogelijke verkeerseffecten en reacties van de weggebruikers. De resultaten, die in september bekend werden, laten zien dat met het testpakket de files op de Knoop Station Kampen volledig oplosbaar zijn en de doorstroming verbeterd wordt. De conclusies zijn de afgelopen maanden met stakeholders/bewoners en de gemeenteraad besproken. De voorkeursvariant houdt in dat een balans gezocht is tussen verkeerstechnische ingrepen en draagvlak bij gebruikers.

Het nu voorgestelde maatregelpakket 2017 heeft als doel : vermindering van de files op de Stadsbrug, een verbetering van de doorstroming (met name Kampen in) en een kwaliteitsverbetering van de Zwolseweg voor het station. De voorgestelde maatregelen dragen ook bij aan de doelstellingen van het nieuwe Verkeerscirculatieplan voor Kampen: autoluwere binnenstad, gastvrije entree Kampen, snellere doorstroming op een van de hoofdentree’s van Kampen, versterken Magneet Bolwerk Buitenwacht.

Maatregelen
Het voorgestelde pakket houdt in dat:

  • In 2017 de verkeerslichten bij het station en de stadsbrug in de spitsuren anders worden ingesteld. Fietsers en het autoverkeer dat Kampen in rijdt, krijgen dan voorrang op het doorgaand verkeer Ens-Zwolle op de Zwolseweg en op het doorgaand verkeer IJsselkade-Bovenstrooms. Deze reizigers krijgen gerichte adviezen om tijdens de spits een andere route te kiezen of op een andere manier te reizen.
  • Op vier toegangswegen richting de Stadsbrug krijgen automobilisten permanent het advies om de Knoop te mijden. Daarnaast wordt de situatie “stadsbrug open” bij de drie lokale toegangswegen aangegeven met het advies “brug open, neem de Molenbrug” .
  • Op de Zwolseweg wordt voor autoverkeer een rijstrook minder beschikbaar gesteld en de afslag richting Stadsbrug verdwijnt. Doorgaand verkeer richting Frieseweg en rechtsafslaand verkeer richting IJsselmuiden blijft mogelijk, maar krijgt minder prioriteit. Deze ruimte wordt benut voor verbetering van de nieuwe stationsentree.
  • Voor de Stadsbrug wordt met Rijkswaterstaat, de provincie en in afstemming met Schuttevaer een pilot gestart om tijdens de scholierenspits de stadsbrug vaker dicht te houden om de doorstroming voor fietsers en automobilisten die Kampen in gaan te verbeteren.
  • Er komt een eerste opzet voor een Park+Bike+Walk voorziening aan de Zwolseweg nabij het station. Extra (bezoekers)verkeer wordt hiermee afgevangen voor De Knoop.
  • De Community Kampen Bereikbaar blijft bestaan en wordt verder uitgebouwd. De reizigersgroep van 650 deelnemers kan goed worden benut voor de introductie van de maatregelen en peilen van ervaringen in 2017 en de nameting.

Daarmee kiest het college voor een pakket aan maatregelen waarmee de Knoop Station Kampen/Stadsbrug met name in de spitsuren wordt ontlast. De maatregel om de Stadsbrug in één richting (Kampen-uit) af te sluiten in de spitsuren is daarmee vervallen. Met minder vergaande verkeersmaatregelen (afstellen verkeerslichten, adviezen om alternatieve routes N50/Molenbrug te nemen, fietsstimulering) wil het college in 2017 zorgen voor een verbetering van de huidige knelpunten op De Knoop.

Voor het maatregelenpakket is een budget beschikbaar van € 290.000,–. De maatregelen uit de voorkeursvariant zijn binnen dit budget in 2017 uitvoerbaar. Het bestuursteam Beter Benutten Zwolle Kampen heeft ingestemd met de voorkeursvariant. Het college van B&W van Kampen legt het voorstel nu voor aan de gemeenteraad die het 15 december behandelt.

Om te beoordelen of de maatregelen de gewenste effecten hebben en op voldoende draagvlak kunnen (blijven) rekenen, stelt het college voor om in september 2017 een nameting uit te voeren. Eventueel kan het college aan de hand van de nameting besluiten tot een aanpassing van het pakket.


 

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 39861673