Perspectiefnota Kampen 2025: Een Balans tussen Gezonde Gemeentefinanciën en Investeringen

425

De gemeente Kampen is volop in ontwikkeling. Met aanzienlijke investeringen in woningbouw, onderwijs, zorg, duurzaamheid en bereikbaarheid heeft Kampen de afgelopen twee jaar belangrijke stappen gezet. De Perspectiefnota beschrijft de ambities voor de komende jaren, maar roept tegelijkertijd op tot waakzaamheid vanwege de teruglopende Rijksbijdragen. De gemeenteraad wordt gevraagd om mee te denken over de noodzakelijke keuzes die gemaakt moeten worden.

Groei en Investeringen

Kampen blijft groeien en bloeien, wat vraagt om voortdurende investeringen. Belangrijke projecten zijn onder andere:

  • Woningbouwlocaties in de bestaande bebouwde omgeving
  • Ontwikkeling van het gebied Reevedelta
  • Energietransitie en versnelling van verduurzaming
  • Versterking van de lokale en regionale economie
  • Creëren van een kansrijke omgeving voor opgroeiende kinderen

Deze investeringen zijn essentieel voor de versterking van de welvaart in Kampen. Het college heeft tal van plannen klaarliggen, maar kan niet alles tegelijkertijd realiseren. Dit vraagt om een zorgvuldige afweging en keuzes die vaak verder reiken dan één bestuursperiode.

Onzekere Financiële Toekomst

De financiële situatie van Kampen is momenteel gezond. Echter, door verwachte afnemende bijdragen van het Rijk is de financiële toekomst onzeker. De effecten van het nieuwe regeerakkoord op de gemeentefinanciën zijn nog onbekend. Desondanks is het cruciaal om te blijven investeren in de groei van de gemeente. Voor een gezonde financiële huishouding moeten keuzes gemaakt worden met een lange termijnvisie.

Samen Beslissen

Het college wil deze keuzes maken in samenspraak met de gemeenteraad. De Perspectiefnota biedt een open overzicht van welke plannen gerealiseerd kunnen worden en welke (nog) niet. De raad wordt gevraagd om samen de volgorde van de ambities te bepalen voor de Programmabegroting van 2025. De nota bevat ook handelingsperspectieven voor scenario’s waarin de financiële situatie verandert, waardoor snel geschakeld kan worden indien nodig.

Regeren is Vooruitzien

De Perspectiefnota biedt een balans tussen gezonde financiën en noodzakelijke investeringen, maar weerspiegelt ook bezorgdheid. “Keuzes maken betekent ook dat we belangrijke dingen niet kunnen doen,” zegt wethouder Bernard van den Belt. “Toch ben ik een trotse wethouder van Financiën. Onze strategische opgaven staan prachtig afgezet tegenover de Koers van Kampen, die samen met de samenleving is gemaakt. Met deze Perspectiefnota kijken we verder vooruit dan onze neus lang is. Om toekomstige problemen te voorkomen, moeten we verder vooruitkijken dan deze bestuursperiode. Wat we nu beslissen, zullen we later terugzien.”

De Perspectiefnota Kampen 2025 benadrukt de noodzaak van een toekomstgerichte aanpak om de groei en bloei van de gemeente te waarborgen, met een gezonde financiële basis als fundament.