Schriftelijke vragen aan het college inzake verspreiding kieslijsten

Onderstaande schriftelijke vragen zijn namens PvdA Kampen, SP Kampen en Gemeentebelangen Kampen gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders van Kampen. Het betreft de verspreiding van de kieslijsten en overzicht van stembureaus voor de verkiezingen van Provinciale Staten en het Waterschap, d.d. 18 maart 2015.

Geacht college,

De fracties van PvdA, SP en GBK hebben hun verbazing uitgesproken over de keuze van het college om de kieslijsten en overzicht van stembureaus voor de verkiezingen van Provinciale Staten en het Waterschap niet gericht aan het adres van de kiezers te verspreiden. Het college heeft gemeend aan de wet- en regelgeving (Kieswet en Kiesbesluit) te voldoen door de lijsten te publiceren op de gemeentelijke website en het huis-aan-huisblad Kampen.nl.

Deze laatste komt echter niet bij iedereen ook daadwerkelijk op de deurmat. In de eerste plaats omdat mensen met een Nee-Nee-sticker deze krant niet ontvangen en in de tweede plaats omdat tot op heden nog steeds niet ieder adres in onze gemeente worden bereikt.

Onze gezamenlijke fracties vinden dit zeer kwalijk.

Het ontvangen van een separate kieslijst is voor veel mensen nog weer een extra stimulans om daadwerkelijk te gaan stemmen. Nu mensen thuis verminderd de mogelijkheid hebben gehad om een keuze voor te bereiden heeft een aanzienlijk aantal kiezers de gang naar het stembureau maar helemaal niet gemaakt. De kloof tussen burgers en bestuur wordt eerder groter dan kleiner door deze gebrekkige manier van communiceren. Het is geen geheim dat de Provincie en het Waterschap als bestuurslaag toch al niet bijzonder dicht bij de burger staan.

Vragen aan het college:

1. Wat heeft u doen besluiten om de kieslijsten te verspreiden zoals is gebeurd?

2. Indien dat voornamelijk een financiële reden betreft, kunt u ons dan aangeven hoeveel ‘goedkoper’ de gevolgde wijze is vergeleken met de reguliere procedure?

3. Is het college van mening dat de gevolgde gang van zaken een effect op de uitslag en/of opkomst heeft gehad?

4. Is het college het (achteraf) met ons eens dat het een kwalijke zaak is dat niet alle stemgerechtigde inwoners op een laagdrempelige manier aan kieslijsten en overzicht van stembureaus heeft kunnen komen?

5. Welke lijn gaat het college volgen voor komende verkiezingen?

Bij voorbaat dank voor uw reactie.

Namens de fracties van;
PvdA Kampen, Manfred Haveman
SP Kampen, Richard Boddeus
Gemeentebelang Kampen, Albert Holtland

Ter ondersteuning de tekst van art J1 Kiesbesluit:

“De burgemeester bezorgt de kandidatenlijsten, de adressen en de openingstijden van de stemlokalen en de adressen en zittingstijden van de mobiele stembureaus uiterlijk op de vierde dag voor de stemming aan het adres van de kiezers. […]”

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*