Sluitend meerjarenperspectief en versterking financiële reserve gemeente Kampen

Stadhuis - geld

Deze week heeft het college de perspectiefnota 2017- 2020 aangeboden aan de gemeenteraad. Het college meldt dat sprake is van een sluitend meerjarenperspectief. Dit betekent dat de inkomsten en uitgaven van de gemeente in de periode 2017-2020 in balans zijn. Ook kan de reservepositie worden verbeterd. Wel signaleert het college in het sociaal domein en bij de grondexploitatie Reeve blijvende onzekerheden.

De onzekerheden in het sociaal domein worden vooral veroorzaakt door de opeenvolgende bezuinigingen van het Rijk op hun bijdrage aan gemeenten in de komende jaren. Zonder te weten wat de exacte gevolgen zijn is duidelijk dat de recente rechtspraak over Huishoudelijk Hulp 1 de budgettaire situatie complexer maakt.

De onzekerheden over het gebied Reeve houden aan. De regionale woonvisie lijkt de realisatie van het gebied verder onder druk te zetten. De gemeente Kampen is hierover in gesprek met de provincie Overijssel en de gemeente Zwolle. Nog dit najaar neemt de gemeenteraad een besluit over het wel of niet doorgaan van het project. De financiële gevolgen daarvan kunnen groot zijn.

Dat het college een sluitend meerjarenperspectief kan aanbieden is overigens niet verrassend. Afgelopen najaar is bij het vaststellen van de begroting 2016 immers al aangegeven dat er een structureel begrotingsoverschot is.

Beperkte stijging gemeentelijke lasten
Net als in voorgaande jaren is het college terughoudend met het verhogen van de gemeentelijke tarieven. De stijging van de tarieven blijft dit jaar beperkt tot een verhoging van 0,6%. Uitzondering daarop zijn de hondenbelasting en de begrafenisrechten die niet worden verhoogd. Bij de parkeerbelasting is sprake van een sterkere verhoging. Door technische beperkingen zijn de afgelopen jaren geen tariefverhogingen doorgevoerd, omdat de tarieven moeten zijn af te ronden op eenheden van € 0,10.

Nieuwe beleidsvoornemens
Het aantal nieuwe beleidsvoornemens is beperkt. Het gaat om:
het voor 50% honoreren van een verzoek om verhoging van de bijdrage aan de zwerfdierenopvang;
de herinrichting van de Ebbingestraten in Kampen en het kruispunt Oosterlandenweg-Spoorstraat in IJsselmuiden;
een structurele bijdrage van € 20.000 per jaar voor het in stand houden van het jeugdcultuurfonds;
een aanvullende bijdrage van € 200.000 per jaar voor de dekking van eventuele tekorten in het sociaal domein. De extra bijdrage wordt jaarlijks verhoogd tot een bedrag van € 800.000 per jaar. Deze extra bijdrage komt bovenop de al bestaande buffer van € 250.000.
renovatie en aanpassing van schoolgebouwen om de gebruiksduur te verlengen en uitbreiding van de Groen van Prinstererschool;
de aanleg van kunstgrasvelden voor VV ’s-Heerenbroek en IJVV IJsselmuiden. Voor IJVV is het voorstel om de toplaag van het veld voor rekening van de vereniging zelf te laten komen. De vereniging kan daarbij een beroep doen op gunstige leningvoorwaarden of een garantie van de gemeente.

De financiële afwikkeling van de verzelfstandiging van het Stadsarchief (2017) en het Stedelijk Museum (2018);
investeringen in de ICT en de doorontwikkeling van zaakgericht werken. Klanten kunnen hierdoor op termijn digitaal volgen hoe het staat met hun aanvraag. Ook wordt voldaan aan eisen op het gebied van archivering;
meer ruimte voor de gemeenteraad voor eigen beleid door hier structureel en eenmalig € 100.000 per jaar voor vrij te maken.

Versterking financiële reserve en lastendaling grondbedrijf
In de perspectiefnota geeft het college ook antwoord op vragen van de gemeenteraad over de financiële reserve. De wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) speelt hierbij een belangrijke rol. In het BBV staan voorschriften voor de gemeentelijke boekhouding. Zo is het niet langer toegestaan over verschillende grondvoorraden rente in rekening te brengen aan het grondbedrijf. Ook is de rente over het eigen vermogen afgeschaft. Dit leidt tot een substantiële lastendaling voor het grondbedrijf. Daarnaast zijn bijna alle reserves eenvoudiger in te zetten voor eventuele tekorten. Wel signaleert het college nadrukkelijk dat dit alleen mogelijk is door een ingroeimodel te hanteren. Het grondbedrijf ontvangt het rentevoordeel daarbij niet ineens, maar over een periode van tien jaar.

In de perspectiefnota adviseert het college de gemeenteraad de financiële reserve te verhogen naar afgerond 10% van de jaarbegroting. Hiermee ontstaat een financiële buffer van 16 miljoen euro. Over het daarnaast nog aanwezige begrotingsoverschot adviseert het college aan de raad om uiterst terughoudend te zijn, zeker in afwachting van de ontwikkelingen binnen het sociaal domein en Reeve.

Behandeling in de raad
Vanwege de complexiteit en ingrijpendheid van de wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording wordt hier op 22 juni aandacht aan besteed tijdens een openbare informatieavond. De perspectiefnota wordt in de laatste week van juni in de raadscommissie en vervolgens tijdens de raadsvergadering van7 juli behandeld.