Test reisgedrag bij de Stadsbrug

Het testen met eenrichtingsverkeer op de brug is verkort van drie naar twee weken.

Onder de naam Kampen Bereikbaar gaat de gemeente Kampen experimenteren met gedragsmaatregelen bij de Stadsbrug en beide oeverkruispunten.

Naar aanleiding van de commissievergadering Ruimtelijke Ordening van 23 mei jongstleden is wel het oorspronkelijke testpakket aangepast. Met deze aangepaste versie blijft een samenhangend testpakket bestaan dat vandaag definitief is vastgesteld door het college en het bestuursteam Beter Benutten Zwolle Kampen. Dit betekent dat de gemeente Kampen in de periode 27 juni – 17 juli een aantal verkeersmaatregelen uitprobeert met als doel te testen of automobilisten andere routes nemen, de spits mijden of alternatieven gebruiken. Met deze experimenten wil Kampen uiteindelijk tot een passend maatregelenpakket komen dat de bereikbaarheid en gastvrijheid van de (binnen)stad verbetert. De gemeenteraad neemt in het najaar een besluit over dit maatregelenpakket.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke maatregelenpakket betreffen het eenrichtingsverkeer op de Stadsbrug en de omleidingsroutes voor het landbouwverkeer. Het testen met eenrichtingsverkeer op de brug is in het aangepaste pakket verkort van drie naar twee weken. Het doorgaand verkeer op de Zwolseweg wordt in de testweken niet gestremd en het landbouwverkeer hoeft dus niet om te rijden. Wel krijgen automobilisten adviezen om meer gebruik te maken van de Molenbrug/N50 als alternatieve autoroutes en wordt met kleine tijdelijke aanpassingen aan de infrastructuur op de Zwolseweg geprobeerd deze meer autoluw te maken. De testweken zijn verschoven naar de periode van 27 juni – 17 juli.

Speerpunt
Het gebied bij de Stadsbrug en rondom het station is aangewezen als speerpuntproject binnen het programma Beter Benutten Zwolle-Kampen.
Het project Kampen Bereikbaar heeft tot doel:
– Het autoluwer maken van de IJsselkade, Stadsbrug en omgeving Station Kampen met een pakket aan gedragsmaatregelen (minimaal 100 auto’s uit de spits);
– De doorstroming op de Stadsbrug en het knooppunt bij het station verbeteren (wachttijden stad-in 50% minder);
– Koploper-werkgevers in Kampen laten investeren in flexibel werken en reizen voor hun personeel;
– De ruimtelijke en sociale kwaliteitsverbetering van de stationsomgeving (Bolwerk Buitenwacht).

Het college van B&W heeft het projectteam de ruimte gegeven om een interessant pakket aan maatregelen uit te testen. Kern is dat de totale verkeersdruk op het Knooppunt Station Kampen afneemt door minder auto’s op het knooppunt toe te staan. Daarvoor worden met name andere routes ingezet en weggebruikers verleid om alternatieven (fiets, OV) uit te proberen. De infrastructurele maatregelen die Kampen van 27 juni-17 juli uittest zijn onder andere: eenrichtingsverkeer op de Stadsbrug (automobilisten kunnen via de brug wel Kampen in; deze maatregel wordt gedurende twee weken getest in plaats van drie), adviezen om meer gebruik te maken van de Molenbrug/N50 als alternatieve autoroutes en kleine tijdelijke aanpassingen aan de infrastructuur op de Zwolseweg (autoluw maken) met meer voorrang voor voetgangers en fietsers. Verder zijn er gerichte gedragsmaatregelen om gebruikers te verleiden zelf een alternatief uit te proberen, zoals fietsen naar het werk, gebruik van de Kamperlijn, Park en Walk voor bezoekers langs de IJssel. Ook wordt expliciet aandacht besteed aan de verkeersveiligheid tijdens de testweken.

Voor het project is een speciale website geopend; www.kampenbereikbaar.nl;

Bewoners en weggebruikers kunnen zich via de site aanmelden voor de reizigerscommunity Knoop Station Kampen. Deelnemers worden gericht geïnformeerd maar ook gevraagd naar hun ervaringen tijdens de testweken. De experimenten worden ondersteund met een intensieve marketingcampagne.