Vanavond Live: Vergadering van de gemeenteraad

Bestemmingsplan Beltweg en omgeving, verkeerscirculatie, parkeren binnenstad en Gemeentelijk rioleringsplan zijn enkele onderwerpen die besproken worden

Live vanaf 19.30 uur!

Twitter-iconWij willen graag je mening horen. Praat mee op twitter onder hashtag #grkampen

Vanavond kun je Live meekijken naar de laatste gemeenteraadsvergadering van dit jaar.

Naast het vragenhalfuurtje en de hamerstukken staan de volgende raadsvoorstellen ter bespreking:

 • Vaststellen bestemmingsplan Beltweg en omgeving
 • Startnotitie verkeerscirculatie en parkeren binnenstad
 • rapport rekenkamercommissies Zwolle en Kampen over SSC Bedrijfsvoering
 • Gemeentelijk rioleringsplan 2016-2020
 • Vaststellen bestemmingsplan Beltweg en omgeving
  Onderwerp van bespreking is de hoeveelheid groene inpassing van het bedrijventerrein ten opzichte van de omgeving.
  Het bestemmingsplan heeft deels een conserverend en deels ontwikkelingsgericht karakter. Het ontwikkelingsgerichte deel betreft de voormalige gemeentewerf aan de Beltweg. Doel is dit terrein geschikt te maken voor een gecombineerde woon-werk bestemming waarbij het historische karakter van het gebied behouden blijft. Het conserverende deel heeft betrekking op de jachthaven en het woonwagenterrein. Op het voormalige terrein voor gemeentebedrijven wordt tot slot ruimte geboden aan creatieve en ambachtelijke bedrijvigheid.

  Er zijn 6 zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan ingediend. Alle indieners van zienswijzen maken bezwaar tegen de bedrijfsbestemming op het terrein tussen de Loswalweg en Beltweg (terrein voormalige gemeentelijke plantenkas). De ingediende zienswijzen vormen aanleiding om voor het college om voor te stellen het ontwerpplan aan te passen en daarbij in te zetten op betere en groene inpassing van het bedrijventerrein ten opzichte van de omgeving. Ook stelt het college voor enkele ambtshalve wijzigingen in het ontwerpbestemmingsplan door te voeren.

  Verkeerscirculatie en parkeren binnenstad
  Het college stelt de raad voor in stemmen met de startnotitie Verkeerscirculatie en parkeren binnenstad. De raad heeft dit onderwerp als een politiek thema geprioriteerd voor uitwerking in een startnotitie. In een interactief proces wordt de verkeerscirculatie en parkeerbeleid beschouwd/herzien en krijgen een plek in het Verkeerscirculatieplan (Vcp). Het college verwacht dat de raad in juli 2017 het Vcp vaststelt.