Woonklimaat Wortmanflats in een stijgende lijn

Projecten leveren resultaat op en Wortmangroep wil dit doorzetten

De flatgebouwen aan de Wortmanstraat werden twee jaar geleden bij een project betrokken om de leef- en woonomstandigheden te verbeteren. ‘Leren met de Wortmanflats’ werd gestart vanuit een landelijk programma om lokale achterstanden in gezondheid aan te pakken (GidS). Een groep bewoners trok dit breder en dinsdag 15 maart werden de resultaten gepresenteerd aan burgemeester Koelewijn en wethouder Spaan (zorg & welzijn). Ook kwamen de plannen en wensen voor een vervolg ter sprake.

Wortmanflats

In de jaren zeventig vormden de Wortmanflats de bekroning op de stadsuitbreiding Kampen-West. Van die grandeur was heden weinig meer over. In de flats, die verhuurd worden door DeltaWonen, stapelden huishoudens met meerdere problemen zich op en was er veel overlast door hangjongeren, zwerfvuil en druggebruik. In een plan van aanpak, dat het College van B&W op 7 juli vorig jaar vaststelde, werd besloten hieraan aandacht te geven vanuit het landelijk stimuleringsprogramma ’Gezond in de Stad’ (GidS) waarbij Kampen zich in september 2014 had aangesloten. De aanpak ‘Leren met de Wortmanflats’ was al in 2014 gestart. Zie onderaan verwijzingen naar eerdere artikelen met uitgebreide achtergrondinformatie.

Wortmangroep
Enkele bewoners hebben in 2014 samen de Wortmangroep gevormd om als aanspreekpunt voor de bewoners te fungeren. Op huisnummer 106 krijgen ze van DeltaWonen de mogelijkheid om “kantoor” te houden. Daar kunnen medeflatbewoners terecht voor vragen, klachten en ideeën voor verbeteracties of activiteiten om de saamhorigheid te vergroten. Zo is al een compleet nieuwe speeltuin gerealiseerd (zie onderaan) en zijn er al buurtfeesten georganiseerd. Diana Wit is één van de actieve vrijwillligers en gaf dinsdagmiddag een korte presentatie. Ze schetst de vooruitgang die de Wortmanflats maken en ze gaf kort de doelen aan voor de komende tijd. Buurtpreventie staat nog in de kinderschoenen en wordt nog nader uitgebouwd. De buurtwachten moeten een versterking worden van de hulpdiensten. Naast activiteiten streeft de Wortmangroep ernaar om met één stem richting verhuurder DeltaWonen te spreken. Zoals ook in de bewonerscommissie altijd weer blijkt, is communicatie cruciaal.

Wortmanteam
Rondom de Wortmangroep staat een team van professionals, het zogenaamde Wortmanteam. Hiervan maakt onder andere de wijkagent deel uit (sinds oktober Gerald Horst) alsmede vertegenwoordiging van Stichting Welzijn in de persoon van Pauline Braam, die in de plaats van Michel van Olst is gekomen. Meerdere malen noemt Diana in haar presentatie de ondersteuning van Pauline als heel waardevol. Wethouder Spaan hoort alles instemmend aan en burgemeester Koelewijn toont zijn grote interesse en betrokkenheid door enkele malen het betoog van Diana met nadere vragen te onderbreken. Hij toont veel bewondering voor de initiatieven en het doorzettingsvermogen van de Wortmanvrijwilligers. Na afloop krijgt iedereen één van de op een tafel uitgespreide mooie foto’s mee van de Wortmanactiviteiten waar achterop een uitspraak van Loesje staat.

Wortmangroep

Ontwikkelde werkwijze krijgt vervolg
Er blijkt behoefte te bestaan aan het voortzetten en het inbedden van ’Leren met de Wortmanflats’. Vanuit beide sporen die gevolgd zijn, te weten actie in de gezinnen en actie in de buurt. GidS voorziet hierin en het Wortmanteam zal langzaamaan afgebouwd worden. De coördinator draagt haar werkzaamheden geleidelijk over en de overige teamleden borgen hun werkzaamheden in hun reguliere taken. Het leren gaat verder en een nieuw concept is al in de maak: ’Vroeg er op af’. Daarbij komen bewoners in beeld met beginnende problemen die (nog) niet via de reguliere wegen of hulpinstanties naar buiten komen.

Zo blijven er zich initiatieven ontwikkelen die, al dan niet via het Kamper Kompas, het leefklimaat en de gezondheid van de Kampenaren moeten bevorderen. Soms vanuit landelijke projecten en soms door de vrijwilligersinzet van te prijzen inwoners. Dit geldt beide ook bijvoorbeeld voor de Geert van Woustraat in Brunnepe maar dinsdagmiddag stonden de Wortmanflats in het middelpunt van de aandacht. Met de gekozen aanpak hebben die zelfs de website van ‘Gezond in de Stad’ gehaald waar als praktijkvoorbeeld hun verhaal wordt verteld. Zie de verwijzing onder onderstaande foto waarop Wortmanvrijwilligster van het eerste uur Diana Wit in gesprek is met burgemeester Bort Koelewijn. Rechts staat wethouder Eibert Spaan en op de achtergrond wijkagent Gerald Horst, te praten in de gang met vertegenwoordigers van de gemeente en Stichting Welzijn.

Wortmangroep

Zie voor meer informatie:
Kampen kijkt door de ogen van bewoners (GidS)
Feestelijke opening in de Wortmanstraat (maart 2015)
Een speeltuin en buurtcontact rijker (video) (maart 2015)
Eén jaar Leren met de Wortmanflats (februari 2015)
Aanpak Wortmanflats krijgt vervolg (juli 2015)
College stemt in met plan van aanpak (februari 2016)

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*