Veranderingen jeugd, zorg en werk

Wmo-Jeugd-Participatiewet_iconen

Inkooptraject nieuwe taken bijna afgerond

De gemeente Kampen heeft de inkoop voor de zorg- en dienstverlening aan inwoners voor het uitvoeren van de nieuwe taken op het gebied van Wmo, Participatie en Jeugd bijna afgerond. Deze maand zullen gemeente en aanbieders de overeenkomsten tekenen. Dan weten inwoners bij welke aanbieder zij kunnen blijven of waar zij in de toekomst terecht kunnen. Aanbieders kunnen hun zorg- en dienstverlening aanbieden aan nieuwe en huidige inwoners binnen de gemaakte inhoudelijke en financiële afspraken.

Gemeenten krijgen minder geld van het Rijk om de nieuwe taken uit te voeren. Dit vraagt om kostenbesparende ingrepen, terwijl de ondersteuning aan inwoners – die het zelf niet kunnen – wel overeind moet blijven. Om bestaande zorg te kunnen voortzetten én om klaar te staan voor nieuwe cliënten heeft de gemeente Kampen gekozen voor een unieke vorm van het inkopen van ondersteuning bij zorgaanbieders: sociaal contracteren, inclusief organiseren.

Gemeente en zorgaanbieders bepaalden samen inhoud en prijs
Bij deze vorm van bestuurlijk aanbesteden bepalen gemeente en zorgaanbieders samen de kwaliteit van zorg en de prijs. Intensief overleg tussen aanbieders en gemeente – aan zogenoemde fysieke en digitale inkooptafels – heeft inmiddels geleid tot uniforme afspraken met alle aanbieders die diensten willen verlenen in de gemeente Kampen. De onderhandelingen gingen niet alleen over de tarieven, maar ook over bijvoorbeeld kwaliteit van zorg, beschikbaarheid van aanbieders en keuzevrijheid voor inwoners. Op deze manier willen de gemeente en aanbieders ervoor zorgen dat inwoners de zorg en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben, waarbij rekening wordt gehouden met de eigen regie en zelfredzaamheid. Aanbieders moeten in staat zijn om met de overeengekomen tarieven deze zorg en ondersteuning te verlenen.

De veranderingen zijn groot, inwoners en zorgaanbieders gaan merken dat er iets verandert. Door de inkoop van zorg en ondersteuning in nauw overleg met zorgaanbieders vorm te geven, proberen we de gevolgen zoveel mogelijk te beperken.

Coördinerend wethouder Sybren Gerlofsma: “Als gemeente zijn we zeer tevreden over het doorlopen proces. Wij hebben een prettige samenwerking ervaren met aanbieders. Ook van aanbieders hebben wij positieve geluiden opgevangen over de wijze waarop het inkoopproces is vormgegeven. Openheid en transparantie en het gezamenlijke doel om de zorg voor onze inwoner te regelen was hierbij ons uitgangspunt. Bij de zorg en dienstverlening staat de eigen regie en zelfredzaamheid van inwoners voorop. We gaan dus vooral datgene doen wat nodig is, zodat zorg en ondersteuning beschikbaar blijft voor iedereen die dat nodig heeft”.
Tegelijk houden alle partijen de realiteit voor ogen. “Uiteraard zien zowel gemeente als aanbieders nog uitdagingen voor de komende tijd en zijn we ons bewust van de onzekerheden. Maar zolang onze relatie bijdraagt tot het zoeken naar oplossingen en kijken naar elkaars situatie, zowel die van inwoners als aanbieders, heb ik er vertrouwen in dat het proces zal leiden tot oplossingen. Zorg aan onze inwoners staat voorop en daar zetten alle partijen zich volledig voor in”, vervolgt Gerlofsma.
Gemeente publiceert deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding
De onderhandelingen hebben geleid tot een basisovereenkomst die het college op 16 september vaststelde. Inmiddels hebben al 55 aanbieders de basisovereenkomst getekend retour gekregen van de gemeente. Op basis van de basisovereenkomst stelden gemeente en zorgaanbieders de deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding op, die het college op 18 november vaststelde. De deelovereenkomst bevat afspraken over de inhoudelijke zorgverlening, de tarieven 2015, de berekening van de trajectbedragen en de wijze van facturering. De deelovereenkomst wordt nu gepubliceerd op www.kampen.nl/veranderingenindezorg (onder: informatie voor zorgaanbieders en partners -> basisovereenkomst en deelovereenkomst) zodat aanbieders deze ook kunnen tekenen. Nieuwe aanbieders kunnen blijven toetreden als zij de basisovereenkomst tekenen en daarna ook de deelovereenkomst. Inwoners houden nog steeds de mogelijkheid om zelfstandig zorg- en dienstverlening in te kopen bij aanbieders via een persoonsgebonden budget (PGB).

Inkoop jeugdhulp
Inmiddels zijn ook de contracten voor de inkoop van de jeugdhulp per 1 januari 2015 opgesteld. De zwaardere vormen van jeugdhulp, die minder vaak voorkomen, organiseert de gemeente Kampen samen met tien andere gemeenten in de regio IJsselland. Dit doen zij met lokale, regionale en landelijke aanbieders van jeugdhulp. De jeugdhulpinstellingen tekenen op dit moment. Het gaat om 240 contracten. Met de ondertekening van de afspraken kunnen kinderen en jongeren die op dit moment zorg ontvangen vanaf 1 januari 2015 bij dezelfde, vertrouwde jeugdzorgaanbieder terecht. Cliënten die op 31 december 2014 op de wachtlijst staan voor hulp, kunnen eveneens rekenen op hulp via bestaande aanbieders. De zwaardere vormen van jeugdhulp worden in ieder geval de komende twee jaar door de bestaande jeugdzorgaanbieders verzorgd. De preventieve en lichtere vormen van jeugdhulp verzorgt de gemeente Kampen, net als nu, via onder andere het CJG.

Inkoop Participatiewet
Op het gebied van de Participatiewet staan veelomvattende en complexe veranderingen op stapel. Het onderdeel Participatie is opgenomen in de deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding, maar de daadwerkelijke inkoop zal per 1 januari 2016 ingaan. In 2015 wil de gemeente Kampen samen met aanbieders en ketenpartners een visie ontwikkelen om zo optimaal mogelijk recht te doen aan de ambitie zo veel mogelijk mensen – ook met een arbeidsbeperking – aan het werk te helpen.
Tot op heden worden op basis van individueel maatwerk diensten en of trajecten ingekocht bij diverse aanbieders. Deze werkwijze en dienstverlening wordt in verband met de ontwikkeling in 2015 ongewijzigd voortgezet. Daarbij staat de gemeente open voor interessante nieuwe aanbieders.

Meer informatie op: www.kampen.nl/veranderingenindezorg 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*