Jaarrekening 2015 aangeboden aan de gemeenteraad

Stadhuis - geld

Resultaat wordt bepaald door uitkomsten binnen het sociaal domein en het gemeentelijk grondbedrijf

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de jaarstukken 2015 en legt deze ter vaststelling voor aan de raad. Met de jaarstukken, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening, legt het college verantwoording af over het afgelopen jaar. De boeken worden in eerste instantie gesloten met een tekort van € 4,4 miljoen, na alle geplande toevoegingen en onttrekkingen aan reserves blijft er uiteindelijk nog een overschot van € 0,4 miljoen over voor de algemene reserve van de gemeente.

Resultaat 2015 op hoofdlijnen

Dit jaar worden de boeken gesloten met een tekort van € 4,4 mln. maar er wordt wel € 0.4 mln. toegevoegd aan de algemene reserve. Dit klinkt tegenstrijdig maar dat komt doordat de gemeente van bepaalde overschotten of tekorten heeft afgesproken dat zij die aan een specifieke reserve toevoegt of onttrekt.
De algemene dienst heeft een voordeel van ca. € 3,8 mln. Het voordeel is voor € 2,8 mln. toe te rekenen aan de uitkomsten van het sociaal domein. Binnen het sociaal domein is in 2015, als aanloopjaar, op verschillende onderdelen sprake van grote budgetoverschotten. Het college stelt de raad voor deze overschotten toe te voegen aan de reserve sociaal domein. Eerder is met de raad al afgesproken dat er een buffer van € 3 mln. voor het sociaal domein moet komen. Voor de komende jaren zijn door het Rijk immers voor vele miljoenen kortingen aangekondigd die nog vertaald moeten worden in plaatselijk beleid. Die buffer kan dan ingezet worden om eventuele tegenvallers op te vangen en toekomstige hervormingen en ombuigingen verder vorm te geven.

Naast meevallers op het sociaal domein was sprake van overschotten op de algemene uitkering Gemeentefonds, dividenden en vrijval van voorzieningen en restantbudgetten door niet uitgevoerde werken. Die restantbudgetten zijn overigens ook weer in een aparte reserve gestopt om de bijbehorende werken in 2016 alsnog uit te voeren.

Na alle andere geplande toevoegingen en onttrekkingen aan reserves blijft er nog een overschot van € 0,4 miljoen over. Het college stelt voor om dit, zoals in het verleden met de raad is afgesproken, toe te voegen aan de algemene reserve.
De tweede pijler in het rekeningssaldo wordt gevormd door de uitkomsten van de exploitatie van het gemeentelijk grondbedrijf; daar is sprake van een tekort van ca. € 8,2 miljoen dat vooral wordt veroorzaakt door tegenvallende resultaten op de exploitatie van de Koekoekspolder en IJsseldelta Zuid. Vanwege aanhoudende, matige, marktomstandigheden is de verwachting omtrent te verwachten tekorten bijgesteld. Het college stelt voor om het tekort conform de huidige beleidsregels te onttrekken aan de reserve grondbedrijf.

Per saldo ontstaat hierdoor het volgende financiële plaatje:

staatje jaarafrekening Gem Kampen

Het college constateert dat doordat er enerzijds een overschot is van € 0.4 mln. ten behoeve van de algemene reserve en door anderzijds het tekort op grondexploitatie van € 8,2 mln. te onttrekken, de beoogde minimum omvang van zowel de algemene reserve als de reserve grondbedrijf niet wordt gehaald. De financiële positie van de gemeente staat hiermee verder onder druk. De impact hiervan zal terug te zien zijn in de nog op te stellen perspectiefnota. Hierin worden niet alleen de plannen en projecten voor de jaren 2017 – 2020 gepresenteerd maar zal ook worden voorgesteld op welke wijze tot een versterking van onze reservepositie kan worden gekomen..

Afgeronde en lopende projecten

Naast de enorme inspanning die de gemeente heeft verricht om de vele wijzigingen binnen de sociaal domein in goede banen te leiden, is er nog een aantal grote projecten. Een aantal opvallende projecten zijn:

* het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers. De plaatsing van de ondergrondse containers in de binnenstad van Kampen is  geheel afgerond in het afgelopen jaar.
* het gereed maken van de Stadskazerne voor de huisvesting van het cultuurcluster. Begin 2016 zullen onder andere het Stadsarchief, bibliotheek en de lokale omroep hun intrek nemen.
* de nieuwbouw van de school de Groenling is in gebruik genomen.
* de nieuwbouw van het zwembad De Steur begint vorm te krijgen.
* het project ‘wonen boven winkels’ kreeg een succesvol vervolg.
* de organische ontwikkeling van het gebied Bolwerk/Buitenwacht kreeg in overleg met de buurt verder vorm en inhoud.
* en ten slotte hebben de woningbouwlocaties Het Meer, Stationskwartier en Het Onderdijks zich ondanks de moeilijke woningmarkt positief ontwikkeld in 2015.
Controle door externe accountant

De accountant heeft de controle van de jaarstukken 2015 grotendeels afgerond en is voornemens een goedkeurende controleverklaring  te verstrekken. Probleem daarbij is dat de controle van het sociaal domein nog niet kan worden afgerond. De gemeenten zijn de afgelopen jaren geconfronteerd met de ingrijpende gevolgen van de overdracht van vele zorgtaken. Continuïteit in de zorg stond daarbij voorop. Voor een instelling als de Bedrijfsvoeringorganisatie (BVO) Jeugd maar ook de landelijke Sociale Verzekeringsbank (SVB) is het daardoor niet mogelijk om over alle uitgevoerde taken voldoende duidelijkheid te verschaffen. Het ontbreken van die duidelijkheid hangt overigens weer samen met het feit dat de BVO Jeugd van zijn toeleveranciers ook weer onvoldoende duidelijkheid krijgt. Er is daarbij duidelijk sprake van een groot landelijk probleem.
Een uitstel van de behandeling van de jaarrekening is niet wenselijk gelet op de drukke raadsagenda. De inhoudelijke behandeling van de jaarrekening  zal daarom volgens planning plaatsvinden in de raadsvergadering van 2 juni. Wanneer het niet lukt om daarbij ook al een goedkeurende verklaring te overleggen zal de behandeling van de controleverklaring en het –rapport doorschuiven naar een volgende  raadsvergadering.
De jaarstukken zijn  beschikbaar via de website.